BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
bip bip
bip bip
bip bip
  Instrukcja Szukaj    
Uchwały Rady Powiatu
Ilość odsłon: 577076

Data: 24 września 2003 r.
Nr uchwały: XIV/97/2003
Dotyczy: wyrażenia zgody na zbycie lokali mieszkalnych i garaży położonych w Kościelcu Kujawskim Gmina Pakość oraz przyznanie pierwszeństwa w nabyciu garaży ich dotychczasowym najemcom
Uchwała Nr XIV/97/2003
Rady Powiatu w Inowrocławiu
z dnia 24 września 2003 r.


w sprawie wyrażenia zgody na zbycie lokali mieszkalnych i garaży położonych w Kościelcu Kujawskim Gmina Pakość oraz przyznanie pierwszeństwa w nabyciu garaży ich dotychczasowym najemcom.

Na podstawie art. 13 ust. 1, art. 34 ust. 1 pkt 3 i ust. 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2000 r. Nr 46, poz. 543, z 2001 r. Nr 129, poz. 1447 i Nr 154, poz. 1800, z 2002 r. Nr 25, poz. 253, Nr 74, poz. 676, Nr 113, poz. 984, Nr 126, poz. 1070, Nr 130, poz. 1112, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1682, Nr 240, poz. 2058 oraz z 2003 r. Nr 1, poz. 15, Nr 80, poz. 717, poz. 720 i poz. 721 ) oraz art. 12 pkt 8 lit. ,,a'' ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym ( Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1683 i Nr 214, poz. 1806 )

Rada Powiatu
uchwala, co następuje:


§1


Wyrazić zgodę na zbycie lokali mieszkalnych położonych w Kościelcu Kujawskim Gmina Pakość usytuowanych na działkach o numerach: 281/5, 281/51 o łącznej pow. 0,2829 ha, dla których prowadzona jest księga wieczysta KW nr 42550 oraz 281/6, 281/52 o łącznej pow. 0,2657 ha, dla których prowadzona jest księga wieczysta KW nr 42634, stanowiących własność Powiatu Inowrocławskiego, na rzecz ich najemców, których najem został nawiązany na czas nieoznaczony.

§2


Wyrazić zgodę na zbycie garaży będących lokalami użytkowymi położonych w Kościelcu Kujawskim gmina Pakość na działce nr 281/47 o pow. 0,1888 ha, zapisanej w KW 42549, stanowiącej własność Powiatu Inowrocławskiego oraz przyznać pierwszeństwo w ich nabyciu dotychczasowym najemcom.

§3


Wykonanie uchwały powierzyć Zarządowi Powiatu w Inowrocławiu.

§4


Uchwała podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty i wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.


Przewodnicząca
Rady Powiatu w Inowrocławiu
Urszula Iwicka


Uzasadnienie


Nieruchomości objęte uchwałą zabudowane są budynkami wielorodzinnymi oraz kompleksem garaży, które z dniem 01 stycznia 1999 r. stały się, z mocy prawa mieniem Powiatu Inowrocławskiego, a decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 15 czerwca 2000 r. Nr GKN.III-7723-1/7/00 prawo to zostało potwierdzone.
Ustawa o gospodarce nieruchomościami daje możliwość Radzie Powiatu przyznania pierwszeństwa w nabyciu lokali mieszkalnych i użytkowych ich najemcom.
Sprzedaż przedmiotowych lokali i garaży odbywać się będzie na zasadach określonych w Uchwale Nr X/72/2003 Rady Powiatu w Inowrocławiu z dnia 28 maja 2003 r. w sprawie określenia zasad zbywania lokali mieszkalnych i garaży stanowiących własność Powiatu Inowrocławskiego na rzecz najemców.


Starosta
Leonard Maciejewski