BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
bip bip
bip bip
bip bip
  Instrukcja Szukaj    
Uchwały Rady Powiatu
Ilość odsłon: 575984

Data: 24 września 2003 r.
Nr uchwały: XIV/99/2003
Dotyczy: przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Inowrocławskiego za I półrocze 2003 r.
Uchwała Nr XIV/99/2003
Rady Powiatu w Inowrocławiu
z dnia 24 września 2003 r.


w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Inowrocławskiego za I półrocze 2003 r.

Na podstawie art. 12 pkt.4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688 i Nr 214, poz. 1806 ) oraz art.135 ust.1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych ( Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 391, Nr 45, poz. 391 i Nr 65, poz. 594 )

Rada Powiatu
uchwala, co następuje:


§1


Przyjąć do wiadomości informację o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Inowrocławskiego za I półrocze 2003 r.

§2


Wykonanie uchwały powierzyć Zarządowi Powiatu.

§3


Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia i podlega publikacji w sposób zwyczajowo przyjęty.


Przewodnicząca
Rady Powiatu w Inowrocławiu
Urszula Iwicka


Uzasadnienie


W związku z art.135 ust.1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych ( Dz. U. z 2003 r. Nr 15 poz.391 z późn.zm.) oraz art.12 pkt.4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm. ) Zarząd Powiatu w Inowrocławiu prosi o przyjęcie informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Inowrocławskiego za I półrocze 2003 r.