BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
bip bip
bip bip
bip bip
  Instrukcja Szukaj    
Uchwały Rady Powiatu
Ilość odsłon: 604074

Data: 29 listopada 2002 r.
Nr uchwały: II/16/2002
Dotyczy: określenia składu osobowego stałej Komisji Budżetu i Finansów Rady Powiatu w Inowrocławiu
Uchwała Nr II/16/2002
Rady Powiatu w Inowrocławiu
z dnia 29 listopada 2002 r.

w sprawie określenia składu osobowego stałej Komisji Budżetu i Finansów Rady Powiatu w Inowrocławiu

Na podstawie art. 16 ust. 1 i art. 17 ust. 1 ustawyz dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558 i Nr 113, poz. 984).

Rada Powiatu
uchwala, co następuje:

§1

Określa się następujący skład osobowy stałej Komisji Budżetu i Finansów Rady Powiatu w Inowrocławiu:

Komisja Budżetu i Finansów

- Zdzisław Tyburek - przewodniczący
- Franciszek Żak - wiceprzewodniczący
- Jan Biemacki - członek
- Regina Czerwińska - członek
- Barbara Kozłowska - członek

§2


Traci moc uchwała Rady Powiatu w Inowrocławiu Nr IV/17/99 z dnia 19 stycznia 1999 roku.


§3


Wykonanie uchwały powierzyć Przewodniczącej Rady Powiatu.

§4


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca
Rady Powiatu w Inowrocławiu
Urszula Iwicka