BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
bip bip
bip bip
bip bip
  Instrukcja Szukaj    
Uchwały Rady Powiatu
Ilość odsłon: 575871

Data: 27 marca 1999 r.
Nr uchwały: VI/27/1999
Dotyczy: w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na 1999 r.
Uchwała nr VI/27/99
Rady Powiatu Inowrocławskiego
z dnia 27 marca 1999 r.

w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na 1999 r.

Na podstawie Art. 54 Ustawy o samorządzie powiatowym z dnia 5 czerwca 1998 roku (Dz.U .Nr 91 poz. 578) oraz Art. 109, 124, 128, 134 i 135 ust. 2 Ustawy z dnia 26listopada 1998 roku o finansach publicznych ( Dz.U Nr 155, poz. 1014 )

Rada Powiatu
uchwala, co następuje:


§1


Przyjąć do realizacji budżet powiatu na rok 1999 w wysokości ustalonej przez Ministerstwo Finansów tj. :

1. Dochody - 65.925 tys. zł
w tym: dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej - 21.396 tys. zł
2. Wydatki - 65.925 tys. zł
w tym: rezerwa celowa - 2.063 tys. zł
( rezerwa celowa oświatowa - 1.372 tys. zł )
( rezerwa celowa drogowa - 691 tys. zł )
3. Niedobór - nadwyżka - ,,0"
zgodnie z załącznikami nr : 1, 2, 3, 3/1, 3/2, 3/3, 3/4, 3/5, 3/6, 3/7, 3/8, 3/8-1, 3/9, 3/10, 3/11, 8.
4. Po przeanalizowaniu projektu budżetu Rada Powiatu stwierdza niedobór środków na zadania wynikające z kompetencji na kwotę ogólną 8.972 tys. zł ( wg załącznika nr 6 ) . Rada Powiatu zobowiązuje Zarząd do podjęcia zdecydowanych działań na rzecz pozyskania niezbędnych środków do pełnej realizacji zadań.

§2

Ustala się następujące kwoty rozliczeń gospodarki pozabudżetowej z tytułu budżetu powiatu :
1. Wpłaty do budżetu - ,,0"
2. Dotacja z budżetu powiatu - ,,0"
Szczegółową kalkulację zawierają załączniki nr 4 i 5

§3

Te Przez budżet powiatu inowrocławskiego realizowane są następujące fundusze celowe:
. Fundusz Gospodarki Zasobami Geodezyjnymi i Kartograficznymi ,
. Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,
. Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
Plany finansowe wymienionych funduszy celowych stanowią załącznik nr 7 do Uchwały.

§4


Upoważnia się Zarząd Powiatu do samodzielnego zaciągania zobowiązań w zakresie remontów, inwestycji i zakupów majątkowych do wysokości 200 tys. zł. z wyłączeniem zaciągania kredytów oraz wydatków nie mieszczących się w budżecie.

§5


Upoważnia się Zarząd Powiatu do dokonywania zmian w budżecie powiatu, za wyjątkiem przesunięć wydatków pomiędzy działami (dotyczy dokonywania zmian w zakresie przesunięć między rozdziałami i paragrafami poza wydatkami inwestycyjnymi i dotacją) .

§6


Zobowiązuje się Zarząd Powiatu do przedstawienia pisemnej informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze w szczegółowości uchwały budżetowej.

§7

Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§8

Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 1999 roku.

§9


Uchwała podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego.


Przewodnicząca
Rady Powiatu
Iwona Stanek