BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
bip bip
bip bip
bip bip
  Instrukcja Szukaj    
Uchwały Rady Powiatu
Ilość odsłon: 575949

Data: 27 marca 1999 r.
Nr uchwały: VI/32/1999
Dotyczy: zmieniająca Uchwałę Nr IV/23/99 z dnia 23 stycznia 1999r.w sprawie ustalenia wysokości diet dla radnych Powiatu Inowrocławskiego
Uchwała Nr VI/32/99
Rady Powiatu Inowrocławskiego
z dnia 27 marca 1999 r.


zmieniająca Uchwałę Nr IV/23/99 z dnia 23 stycznia 1999r.w sprawie ustalenia wysokości diet dla radnych Powiatu Inowrocławskiego.

Na podstawie art.21 ust.4 w zw.z art.17 ust.3.ustawy z dnia 3 czerwca 1998r.o samorządzie powiatowym (Dz.U.Nr 91,poz.578) i Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 listopada 1998r.w sprawie maksymalnej wysokości diet przysługujących radnym powiatu (Dz.U.Nr 146,poz.959).

Rada Powiatu
uchwala, co następuje:

§1


W uchwale Nr IV/23/99 z dnia 23 stycznia 1999r.§ 2 ust.1 otrzymuje brzmienie:
§ 2.1"Wypłata diet, o których mowa w § 1 odbywa się pierwszego dnia roboczego po upływie każdego miesiąca w kasie Starostwa Powiatowego .."

§2


W uchwale Nr IV/23/99 z dnia 23 stycznia 1999r.§ 3 otrzymuje brzmienie:
"§ 3. 1.Za nieobecność radnego:
l)na sesji Rady Powiatu - dieta ulega zmniejszeniu o 15%
2)na posiedzeniu komisji Rady oraz na posiedzeniu Zarządu Powiatu - dieta ulega zmniejszeniu o 10%
2.Potrącenia, o których mowa w ust.1 nie mogą przekroczyć 75% należnej diety.
3.W przypadku przekazywania diet na konto osobiste, koszty operacji bankowych ponosi radny.
4.Kwoty potrąceń z diet przeznacza się na pokrycie kosztów funkcjonowania Biura Rady".


§3


Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§4


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, a § 2 z mocą obowiązującą od 1 stycznia 1999r.


Przewodnicząca
Rady Powiatu
Iwona Stanek