BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
bip bip
bip bip
bip bip
  Instrukcja Szukaj    
Uchwały Rady Powiatu
Ilość odsłon: 575863

Data: 27 marca 1999 r.
Nr uchwały: VI/35/1999
Dotyczy: w sprawie określenia regulaminu konkursu na stanowiska dyrektorów szkół i placówek prowadzonych przez Powiat Inowrocławski oraz regulaminu pracy komisji konkursowej
Uchwała Nr VI/35/99
Rady Powiatu Inowroclawskiego
z dnia 27 marca 1999 r.


w sprawie określenia regulaminu konkursu na stanowiska dyrektorów szkół i placówek prowadzonych przez Powiat Inowrocławski oraz regulaminu pracy komisji konkursowej

Na podstawie art.4 ust.1 pkt 1 , art.12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym( Dz. U. Nr 91,poz. 578 )oraz art. 36a ust. 5 ustawy z dnia 7 września 1991 r. O systemie oświaty ( Tekst jednolity: Dz. U. z 1996 r. ,Nr 67 , poz. 329 z późn. zm. ) .

Rada Powiatu
uchwala, co następuje:

§1


Przyjąć regulamin organizowania i przeprowadzania konkursów na stanowisko dyrektorów szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat Inowrocławski oraz regulamin komisji konkursowej, w brzmieniu stanowiacym załącznik do niniejszej uchwały.

§2


Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§3


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodnicząca
Rady Powiatu
Iwona Stanek


UZASADNIENIE


Zgodnie z art.36a ust.5 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty ( Dz. U. z 1996 r. Nr 67 . poz. 329 z późn. zm. ) powołanie komisji konkursowej dla wyłonienia kandydata na dyrektora szkoły lub placówki oświatowej oraz określenie regulaminu pracy tej komisji przysługuje Radzie Powiatu ( Uchwała Trybunału Konstytucyjnego z 23 marca 1994 r.).


Starosta
Leonard Macieiewski