BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
bip bip
bip bip
bip bip
  Instrukcja Szukaj    
Uchwały Rady Powiatu
Ilość odsłon: 576938

Data: 27 marca 1999 r.
Nr uchwały: VI/37/1999
Dotyczy: w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Powiatu Inowrocławskiego na I półrocze 1999 r.
Uchwała Nr VI/37/99
Rady Powiatu Inowrocławskiego
z dnia 27 marca 1999 r.


w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Powiatu Inowrocławskiego na I półrocze 1999r.

Na podstawie art.19 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r.
o samorządzie powiatowym (Dz.U.Nr 91,poz.578) oraz § 13 pkt 1 i 2 Statutu Powiatu Inowrocławskiego stanowiącego załącznik do Uchwały Nr IV/15/99 Rady Powiatu Inowrocławskiego

Rada Powiatu
ustala, co następuje:

§1


1.Ustalić plan pracy Rady Powiatu Inowrocławskiego na I półrocze 1999r.

styczeń

1.Powołanie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Inowrocławiu
2.Powołanie Zarządu Dróg Powiatowych w Inowrocławiu z siedzibą w Latkowie
3.Wybór stałych Komisji Rady i ich składu osobowego
4.Uchwalenie Statutu Powiatu Inowrocławskiego
5.Ustalenie wysokości diet dla radnych i wysokości wynagrodzenia dla Starosty Powiatowego p. Leonarda Maciejewskiego
6.Projekty innych uchwał wymagające decyzji Rady

luty

1.Uchwalenie procedury opracowania budżetu Powiatu Inowrocławskiego na rok 1999
2.Przyjęcie Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Inowrocławiu
3.Przyjęcie planów pracy stałych Komisji Rady Powiat
4.Projekty innych uchwał wymagające decyzji Rady

marzec

1.Sprawy bezpieczeństwa obywateli na terenie Powiatu Inowrocławskiego
2.Uchwalenie budżetu Powiatu Inowrocławskiego na 1999r.
3.Projekty innych uchwał wymagające decyzji Rady

Kwiecień

1.Program rozwoju Powiatu Inowrocławskiego do 2002 r.
2.0cena przygotowań do wprowadzenia reformy oświaty w 1999r.
3.Projekty innych uchwał wymagające decyzji Rady

maj

1.Analiza i ocena finansowo-merytoryczna Domów Dziecka i Domów Opieki Społecznej
2.Analiza i ocena współdziałania z miastami i gminami Powiatu Inowrocławskiego
3.Projekty innych uchwał wymagające decyzji Rady

czerwiec

l.Ocena programu przygotowań do akcji letniej młodzieży oraz sezonu turystycznego
2.Projekty innych uchwał wymagające decyzji Rady
2.W uzasadnionych przypadkach Przewodnicząca Rady może zmienić termin rozpatrywania przez Radę zagadnień i tematów, o których mowa w ust.l.

§2


Wykonanie uchwały powierzyć Przewodniczącej Rady Powiatu Inowrocławskiego i Zarządowi Powiatu Inowrocławskiego.

§3


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą od 1 stycznia 1999r.


Przewodnicząca
Rady Powiatu
Iwona Stanek