BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
bip bip
bip bip
bip bip
  Instrukcja Szukaj    
Uchwały Rady Powiatu
Ilość odsłon: 576204

Data: 28 kwietnia 1999 r.
Nr uchwały: VII/39/1999
Dotyczy: w sprawie komisji konkursowych do przeprowadzenia konkursów na stanowiska dyrektorów szkół:
Uchwała Nr VII/39/99
Rady Powiatu Inowrocławskiego
z dnia 28 kwietnia 1999 r.

w sprawie komisji konkursowych do przeprowadzenia konkursów na stanowiska dyrektorów szkół:

1. III Liceum Ogólnokształcącego im. Królowej Jadwigi w Inowrocławiu
2. Zespołu Szkół Chemicznych i Elektronicznych w Inowrocławiu
3. Zespołu Szkół Budowlanych w Inowrocławiu
4. Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Gniewkowie

Na podstawie art.36 "a" ust.5 z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (tekst jednolity: Dz.U.z 1996 roku nr 67 poz. 329 z późn.zm) oraz art.4 ust.1 pkt 1 art.12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz.U.nr 91 poz.578).

Rada Powiatu
uchwala, co następuje:


§1


Powołać komisję konkursową w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora III Liceum Ogólnokształcącego w Inowrocławiu im. Królowej Jadwigi w składzie:

a) przedstawiciele organu prowadzącego szkołę:
-Szubarga Marek
-Oczachowski Ryszard

b) przedstawiciele organu sprawującego nadzór pedagogiczny:
-Hibner Janusz
-Maciejewska Lidia

c) przedstawiciele rady pedagogicznej:
-Szaro Roman
-Zygora Tomasz

d) przedstawiciele rodziców:
-Giemza Jerzy
-Skaza Ewa

e) przedstawiciele zakładowych organizacji związkowych:
-Stanek Iwona -ZNP
-Smirkin Zbigniew -NSZZ "Solidarność"

§2


Powołać komisję konkursową w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Chemicznych i Elektronicznych w Inowrocławiu w składzie:

a) przedstawiciele organu prowadzącego szkołę:
-Szubarga Marek
-Oczachowski Ryszard

b) przedstawiciele organu sprawującego nadzór pedagogiczny:
-Hibner Janusz
-Konieczny Andrzej

c) przedstawiciele rady pedagogicznej:
-Bialecka Halina
-Lewandowski Marian

d) przedstawiciele rodziców:
-Harnacki Bogdan
-Tarczewski Jan

e) przedstawiciele zakładowych organizacji związkowych:
-Stanek Iwona -ZNP
-Marcinkowski Tomasz -NSZZ "Solidarność"

§3

Powołać komisję konkursową w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Budowlanych w Inowrocławiu w składzie:

a) przedstawiciele organu prowadzącego szkołę:
-Pernak Urszula
-Oczachowski Ryszard

b) przedstawiciele organu sprawującego nadzór pedagogiczny:
-Bukowiecki Hieronim
-Stobrawa Andrzej

c) przedstawiciele rady pedagogicznej:
-Jarząbek Elżbieta
-Pawłowska Beata

d) przedstawiciele rodziców:
-Belzyt Zbigniew
-Koczorowski Bernard

e) przedstawiciele zakładowych organizacji związkowych:
-Stanek Iwona -ZNP

.

§4

Powołać komisję konkursową w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Gniewkowi w składzie:

a) przedstawiciele organu prowadzącego szkołę:
-Pernak Urszula
-Oczachowski Ryszard

b) przedstawiciele organu sprawującego nadzór pedagogiczny:
-Bukowiecki Hieronim
-Stobrawa Andrzej

c) przedstawiciele rady pedagogicznej:
-Mróz Maria
-Siemiński Grzegorz

d) przedstawiciele rodziców:
-Jaskulski Mieczysław
-Lewandowska Krystyna

e) przedstawiciele zakładowych organizacji związkowych:
-Ratajczak Jerzy -ZNP

.

§5


Zasady pracy komisji konkursowej określa regulamin ustalony przez Radę Powiatu w uchwale nr VI/35/99 z dnia 27 marca 1999 r. w sprawie ustalenia zasad organizowania i przeprowadzania konkursów na stanowiska dyrektorów szkół i placówek prowadzonych przez Powiat Inowrocławski oraz regulamin pracy komisji konkursowej.

§6


Wykonanie uchwały powierzyć Zarządowi Powiatu.

§7


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodnicząca
Rady Powiatu
Iwona Stanek


Uzasadnienie


z dniem 31 sierpnia 1999 roku dyrektorom:
III Liceum Ogólnokształcącego im. Królowej Jadwigi, Zespołu Szkół Chemicznych i Elektronicznych, Zespołu Szkół Budowlanych wygasa powierzenie stanowiska. Dyrektor Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Gniewkowie odchodzi na emeryturę. W związku z powyższym na podstawie art.36a ust.5 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty ( tekst jednolity: art.32 ust.2 pkt 5.Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o .samorządzie powiatowym) Dz.U.nr 91 poz.578 i Uchwały Rady Powiatu nr VI/35/99 z dnia 27.03.1999 r. w sprawie określania regulaminu konkursu na stanowiska dyrektorów szkół i placówek prowadzonych przez Powiat Inowrocławski, oraz regulamin pracy komisji konkursowej zasadne staje się ogłoszenie konkursów na stanowiska dyrektorów wyżej wymienionych szkół i powołania komisji konkursowych.


Starosta
Leonard Maciejewski