BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
bip bip
bip bip
bip bip
  Instrukcja Szukaj    
Uchwały Rady Powiatu
Ilość odsłon: 601420

Data: 14 lipca 1999 r.
Nr uchwały: IX/48/99
Dotyczy: w sprawie zmiany Uchwały Nr VI/35/99 Rady Powiatu Inowrocławskiego z dnia 27 marca 1999r.dotyczącej określenia regulaminu konkursu na stanowiska dyrektorów szkół i placówek prowadzonych przez Powiat Inowrocławski oraz regulaminu pracy komisji konkursowej.
UCHWAłA Nr IX/48/99
Rady Powiatu Inowrocławskiego
z dnia 14 lipca 1999 r.


w sprawie zmiany Uchwały Nr VI/35/99 Rady Powiatu Inowrocławskiego z dnia 27 marca 1999r.dotyczącej określenia regulaminu konkursu na stanowiska dyrektorów szkół i placówek prowadzonych przez Powiat Inowrocławski oraz regulaminu pracy komisji konkursowej.

Na podstawie art.4 ust.l pkt l,art.12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r.o samorządzie powiatowym (Dz.U.Nr 91, poz.578) oraz art.36a ust.5 ustawy z dnia 7 września 1991r.o systemie oświaty (tekst jednolity; Dz.U.z 1996r.Nr 67,poz.329 z późn.zm).


Rada Powiatu
uchwala, co następuje:


§1


W regulaminie konkursu na dyrektora szkoły lub placówki prowadzonej przez Powiat Inowrocławski oraz regulaminu prac komisji konkursowej, stanowiącym załącznik do Uchwały Rady Powiatu Nr VI/35/99 z dnia 27 marca 1999r.wprowadza się następujące zmiany:

1) § 7 otrzymuje brzmienie: "§ 7.Konkurs przeprowadza się również w przypadku zgłoszenia się jednego kandydata".
2) § 8 skreśla się.


§2


Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§3


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodnicząca
Rady Powiatu
Iwona Stanek


UZASADNIENIE

Komisja Edukacji i Kultury wystąpiła o zmianę w uchwale Nr VI/35/99 Rady Powiatu z dnia 27 marca 1999r.dotyczącą zapisu w regulaminie konkursu na stanowisko dyrektora szkoły lub placówki prowadzonej przez Powiat Inowrocławski oraz regulamin prac komisji konkursowej w § 7 mówiącym, że "konkurs przeprowadza się w przypadku zgłoszenia co najmniej dwóch kandydatów" i wykreślenie § 8 w brzmieniu - "Jeżeli w ciągu 14 dni od dnia ogłoszenia nie zgłosi się dwóch kandydatów to organ prowadzący ogłasza drugi konkurs i może być on przeprowadzony w sytuacji gdy do konkursu przystąpi jeden kandydat", motywując to obowiązującymi przepisami zawartymi w ustawie o systemie oświaty, które nie zawierają tego zaostrzenia.
Uwzględniając sugestię komisji postanawia się wprowadzić zmiany w regulaminie.


Starosta
Leonard Maciejewski