BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
bip bip
bip bip
bip bip
  Instrukcja Szukaj    
Uchwały Rady Powiatu
Ilość odsłon: 576230

Data: 14 lipca 1999 r.
Nr uchwały: IX/51/99
Dotyczy: w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Powiatu Inowrocławskiego na II półrocze 1999 r.
Uchwała Nr IX/51/99
Rady Powiatu Inowrocławskiego
z dnia 14 lipca 1999 r.

w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Powiatu Inowrocławskiego na II półrocze 1999 r.

Na podstawie art.19 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym ( Dz.U. Nr 91, poz. 578 ) oraz § 13 pkt 1 i 2 Statutu Powiatu Inowrocławskiego stanowiącego załącznik do Uchwały Nr VIII/42/99 Rady Powiatu Inowrocławskiego z dnia 29 maja 1999 r.

Rada Powiatu
uchwala , co następuje

§1


1. Ustalić plan pracy Rady Powiatu Inowrocławskiego na II półrocze 1999 r.

wrzesień

1.0cena wykonania budżetu za I półrocze 1999 r.
2.Informacja o ofertach i zakresie świadczeń dla ludności udzielanych przez Samodzielny Publiczny i Niepubliczne Specjalistyczne Zakłady Opieki Zdrowotnej na terenie Powiatu Inowrocławskiego.
3.0cena realizacji planów pracy Rady Powiatu i jej komisji za I półrocze 1999 r.
4.Projekty innych uchwał wymagające decyzji Rady.

październik

1.Stan techniczny dróg powiatowych - perspektywy poprawy i rozwoju ze szczególnym uwzględnieniem możliwości finansowych i organizacyjno technicznych w tym zakresie.
2.Założenia i kierunki do projektu budżetu Powiatu Inowrocławskiego na 2000 rok.
3.Projekty innych uchwał wymagające decyzji Rady.

listopad

1.Formy i metody współpracy i współdziałania z radami gmin i miast z terenu Powiatu Inowrocławskiego.
2.Perspektywy i program rozwoju Powiatu Inowrocławskiego do 2002 r.
3.Projekty innych uchwał wymagające decyzji Rady.

grudzień

1.Informacja o stanie ochrony środowiska naturalnego na terenie Powiatu Inowrocławskiego.
2.0cena bezpieczeństwa publicznego na terenie Powiatu Inowrocławskiego
3.Uroczyste podsumowanie całorocznej pracy Rady Powiatu Inowrocławskiego
4.Projekty innych uchwal wymagające decyzji Rady.


2.W uzasadnionych przypadkach Przewodnicząca Rady może zmienić termin rozpatrywania przez Radę zagadnień i tematów, o których mowa w ust.l.

§2


Wykonanie uchwały powierzyć Przewodniczącej Rady Powiatu Inowrocławskiego i Zarządowi Powiatu Inowrocławskiego.

§3


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.Przewodnicząca
Rady Powiatu
Iwona Stanek