BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
bip bip
bip bip
bip bip
  Instrukcja Szukaj    
Uchwały Rady Powiatu
Ilość odsłon: 575967

Data: 22 września 1999 r.
Nr uchwały: X/53/99
Dotyczy: w sprawie realizacji budżetu w 1999 r.
UCHWAłA NR X/53/99
Rady Powiatu Inowrocławskiego
z dnia 22 września 1999 r.


w sprawie realizacji budżetu w 1999 r.

Na podstawie Art. 12 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz.U. Nr 91, poz. 578 z późn. zm.).

Rada Powiatu
uchwala, co następuje:

§1

Przyjmuje się do wiadomości Informację z realizacji budżetu Powiatu Inowrocławskiego w I półroczu 1999 roku.

§2


Zobowiązuje się Zarząd Powiatu do realizacji wniosków sformułowanych w stanowisku Komisji Budżetu i Finansów stanowiących załącznik do niniejszej Uchwały.

§3


Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§4


Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

§5


Uchwała podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego.


Przewodnicząca
Rady Powiatu
Iwona Stanek


UZASADNIENIEZ inicjatywą podjęcia Uchwały występuje Komisja Budżetu i Finansów.
Na podstawie przedłożonej przez Zarząd Powiatu informacji o realizacji budżetu w I półroczu 1999 roku, Komisja stwierdza zagrożenie wykonania budżetu w okresie do końca bieżącego roku w dziale "Oświata i wychowanie". Zadłużenie szkół oraz domów dziecka będzie miało wpływ na możliwości sfinansowania wydatków w roku 2000. Celem podjęcia Uchwały jest wykorzystanie wszystkich możliwości w okresie do końca bieżącego roku dla zapewnienia prawidłowego funkcjonowania szkół i domów dziecka.


Przewodniczący Zarządu Powiatu
Leonard Maciejewski