BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
bip bip
bip bip
bip bip
  Instrukcja Szukaj    
Uchwały Rady Powiatu
Ilość odsłon: 577058

Data: 22 września 1999 r.
Nr uchwały: X/55/99
Dotyczy: zmian w budżecie powiatu na 1999 r.
Uchwała Nr X/55/99
Rady Powiatu Inowrocławskiego
z dnia 22 września 1999 r.

w sprawie zmian w budżecie powiatu na 1999 r.

Na podstawie Art. 12 pkt. 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. Nr 91 poz. 578 z późn. zm.) oraz art. 109 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr 155, poz. 1014 z późn. zm.)

Rada Powiatu
uchwala, co następuje:


§1


W uchwale nr VI/27/99 Rady Powiatu w Inowrocławiu z dnia 27 marca 1999 roku w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na 1999 r. wraz z późniejszymi zmianami wprowadzonymi przez Radę Powiatu oraz Zarząd Powiatu w Inowrocławiu wprowadza się następujące zmiany:
W,,§l":
. w pkt. l " Dochody" kwotę" 67.354.069 ,-zł" zastępuje się kwotą ,,67.454.069,- zł",
. w pkt. 2 "Wydatki" kwotę ,,67.354.069,- zł" zastępuje się kwotą ,,67.454.069,- zł" .
Zmiany w budżecie powiatu na 1999 r, po stronie dochodów i wydatków zawiera załącznik nr l do niniejszej uchwały.

§2


Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

§4

Uchwała podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego.


Przewodnicząca
Rady Powiatu
Iwona Stanek


Uzasadnienie

Zwiększenie dochodów w dziale 91 " Administracja państwowa i samorządowa" dziale 9143 " Starostwa powiatowe" następuje na skutek uzyskania ponadplanowych dochodów z tytułu odsetek od lokaty terminowej założonej w Wielkopolskim Banku Kredytowym S A, w okresie od 17 lutego br.. Niniejsza uchwała spełnia również zobowiązanie Zarządu Powiatu wynikające z Uchwały nr 32/99 przywrócenia pierwotnego stanu planowanych środków w rozdziale 9152 przeznaczonych na obsługę Rady Powiatu, które wówczas, zostały na okres do 30 września, przesunięte do rozdziału 9143 "Starostwa powiatowe" na pokrycie bieżących kosztów funkcjonowania jednostki.


Przewodniczący Zarządu Powiatu
Leonard Maciejewski