BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
bip bip
bip bip
bip bip
  Instrukcja Szukaj    
Uchwały Rady Powiatu
Ilość odsłon: 577098

Data: 29 listopada 2002 r.
Nr uchwały: II / 17 /2002
Dotyczy: powołania Sekretarza Powiatu Inowrocławskiego
Uchwała Nr II / 17 /2002
Rady Powiatu w Inowrocławiu
z dnia 29 listopada 2002 r.

w sprawie powołania Sekretarza Powiatu Inowrocławskiego

Na podstawie art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558 i Nr 113, poz. 984).

Rada Powiatu
uchwala, co następuje:

§1


Powołać, na wniosek Starosty Inowrocławskiego, z dniem 1 grudnia 2002 roku Pana Mariana Świątkowskiego na stanowisko Sekretarza Powiatu Inowrocławskiego.

§2


Wykonanie uchwały powierzyć Staroście Inowrocławskiemu.

§3


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca
Rady Powiatu w Inowrocławiu
Urszula Iwicka


Uzasadnienie


Zgodnie z wymogiem art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558 i Nr 113, poz. 984), Rada Powiatu powołuje i odwołuje Sekretarza Powiatu na wniosek Starosty.
W głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów 20 "za", O głosów "przeciw" i 2 głosów "wstrzymujących się", Rada Powiatu powołała Pana Mariana Świątkowskiego na funkcję Sekretarza Powiatu Inowrocławskiego.

Starosta
Leonard Maciejewski