BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
bip bip
bip bip
bip bip
  Instrukcja Szukaj    
Uchwały Rady Powiatu
Ilość odsłon: 575868

Data: 23 lutego 2000 r
Nr uchwały: XIV/80/2000
Dotyczy: przyjęcia sprawozdania z działalności Komendanta Powiatowego Policji w tym informacji o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego w Powiecie Inowrocławskim w roku 1999.
Uchwała Nr XIV/80/2000
Rady Powiatu Inowrocławskiego
z dnia 23 lutego 2000 r.


w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Komendanta Powiatowego Policji w tym informacji o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego w Powiecie Inowrocławskim w roku 1999.

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. Nr 91, poz. 578 z późn. zm. ) w związku z art. 10 ust. 1,3 i 4 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji ( Dz. U. Nr 30, poz. 179 z późno zm. )

Rada Powiatu
uchwala, co następuje:


§1


Przyjąć sprawozdanie z działalności Komendanta Powiatowego Policji, w tym informacji o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego w Powiecie Inowrocławskim w 1999 r., stanowiące załącznik do przedmiotowej uchwały.

§2


Określić, na podstawie sprawozdań i informacji, o których mowa w § 1, istotne dla wspólnoty samorządowej zagrożenia bezpieczeństwa i porządku publicznego:
l. Wzrost przestępstw kryminalnych wśród nich kradzieży z włamaniem, kradzieży mienia i rozbojów.
2. W bezpieczeństwie na drogach wzrost kolizji drogowych spowodowanych niedostosowaniem prędkości jazdy do warunków na drogach oraz wymuszenia pierwszeństwa przejazdu.
3.Na stan porządku i bezpieczeństwa publicznego niekorzystnie wpływa sytuacja kadrowo - sprzętowa.

§3


Do poprawy stanu porządku i bezpieczeństwa publicznego przyczynić się może:
l. Wprowadzenie działań zmierzających do zwiększenia wykrywalności przestępstw.
2. Większa częstotliwość patroli w miejscach szczególnie zagrożonych i niebezpiecznych.
3.Zacieśnienie współpracy i współdziałania ze Strażą Miejską.
4.0pracowanie ramowego programu współdziałania z organami samorządu terytorialnego.

§4


Wykonanie uchwały powierzyć Zarządowi Powiatu, z wyłączeniem czynności zastrzeżonych do kompetencji Policji na podstawie obowiązujących przepisów prawa.

§5


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodnicząca Rady Powiatu
Iwona Stanek


Uzasadnienie


Zasadność wywołania niniejszej uchwały stanowią przepisy zawarte w art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. Nr 91, poz. 578 z późn. zm.) oraz w związku z art. 10 ust. 1,3 i 4 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji ( Dz. U. Nr 30, poz. 179 z późn. zm. ).


Starosta
Leonard Maciejewski