BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
bip bip
bip bip
bip bip
  Instrukcja Szukaj    
Uchwały Rady Powiatu
Ilość odsłon: 576940

Data: 23 lutego 2000 r.
Nr uchwały: XIV/82/2000
Dotyczy: przyjęcia sprawozdania z działalności Powiatowego Lekarza Weterynarii w tym informacji o stanie bezpieczeństwa sanitarno - weterynaryjnego Powiatu Inowrocławskiego
Uchwała Nr XIV/82/2000
Rady Powiatu Inowrocławskiego
z dnia 23 lutego 2000 r.


w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Powiatowego Lekarza Weterynarii w tym informacji o stanie bezpieczeństwa sanitarno - weterynaryjnego Powiatu Inowrocławskiego.

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. Nr 91, poz. 578 z późn. zm. ) oraz w związku z art. 39 a ust. 3 i 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 1997 r. o zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt, badaniu zwierząt rzeźnych i mięsa oraz o Inspekcji Weterynaryjnej (tekst jednolity z 1999 r. Dz. U. Nr 66, poz. 752 )

Rada Powiatu
uchwala, co następuje:


§1


Przyjąć sprawozdanie z działalności Powiatowego Lekarza Weterynarii w tym informację o stanie bezpieczeństwa sanitarno - weterynaryjnego Powiatu Inowrocławskiego stanowiące załącznik do przedmiotowej uchwały.

§2


W celu poprawy stanu bezpieczeństwa sanitarno - weterynaryjnego na terenie
Powiatu Inowrocławskiego Rada Powiatu Inowrocławskiego określa kierunki działania dla Powiatowego Lekarza Weterynarii. Należą do nich:
1. Skuteczniejsze egzekwowanie właściwych warunków weterynaryjnych w celu zabezpieczenia obszaru powiatu przed chorobami zakaźnymi zwierząt.
2. Nasilenie działań w zwalczaniu enzootycznej białaczki bydła na obszarze gminy Janikowo oraz w gospodarstwach wielkostadnych.
3. Wykonanie zaległych zadań monitoringowych.

§3


Wykonanie uchwały powierzyć Zarządowi Powiatu z wyłączeniem czynności zastrzeżonych do kompetencji Powiatowego Lekarza Weterynarii na podstawie obowiązujących przepisów prawa.

§4


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodnicząca Rady Powiatu
Iwona Stanek


Uzasadnienie


Zasadność wywołania niniejszej uchwały stanowią przepisy zawarte w art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym ( Dz. U. Nr 91, poz. 578 z późn. zm. ) oraz w związku z art. 39 a ust. 3 i 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 1997 r. o zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt, badaniu zwierząt rzeźnych i mięsa oraz o Inspekcji Weterynaryjnej ( tekst jednolity z 1999 r. Dz. U. Nr 66, poz. 572 ).


Starosta
Leonard Maciejewski