BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
bip bip
bip bip
bip bip
  Instrukcja Szukaj    
Uchwały Rady Powiatu
Ilość odsłon: 576210

Data: 23 lutego 2000 r.
Nr uchwały: XIV/83/2000
Dotyczy: przyjęcia informacji Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Inowrocławiu o stanie bezpieczeństwa sanitarnego Powiatu Inowrocławskiego
Uchwała Nr XIV/83/2000
Rady Powiatu Inowrocławskiego
z dnia 23 lutego 2000 r.


w sprawie przyjęcia informacji Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Inowrocławiu o stanie bezpieczeństwa sanitarnego Powiatu Inowrocławskiego.

Na podstawie art. 12 pkt 11 ust.awy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. Nr 91, poz. 578 z późn. zm. ) oraz w związku z art. 12 a pkt 3 i 4 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Inspekcji Sanitarnej (tekst jednolity z 1998 r. Dz. U. Nr 90, poz. 575 z późn. zm. )

Rada Powiatu
uchwala, co następuje:

§1


Przyjąć informacje Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Inowrocławiu o stanie bezpieczeństwa sanitarnego Powiatu Inowrocławskiego, stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.

§2


Określić, na podstawie informacji, o których mowa w § 1, kierunki działania Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Inowrocławiu w celu zapewnienia należytego stanu bezpieczeństwa sanitarnego w Powiecie Inowrocławskim, polegające na:
-wzmożeniu w środkach masowego przekazu informacji o działaniach Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Inowrocławiu, a w szczególności o promowaniu zachowań prozdrowotnych, oświaty zdrowotnej, przestrzegania społeczeństwa przed skutkami zaniedbań sanitarno - higienicznych, jak również działań edukacyjno - propagandowych w zakresie profilaktyki zwalczania chorób zakaźnych, a zwłaszcza szczepień ochronnych przeciwko żółtaczce typu B,
-wzmożeniu kontroli nad produkcją i obrotem środków spożywczych na terenie Powiatu,
-nasileniu kontroli zakładów pracy w związku ze stwierdzonym zwiększeniem ilości chorób zawodowych.

§3


Wykonanie uchwały powierzyć Zarządowi Powiatu, z wyłączeniem czynności zastrzeżonych na podstawie obowiązujących przepisów prawa do kompetencji Państwowej Inspekcji Sanitarnej.

§4


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodnicząca Rady Powiatu
Iwona Stanek


Uzasadnienie

Zasadność podjęcia niniejszej uchwały wynika z przepisów określonych w art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. Nr 91, poz. 578 z późn. zm. ) w związku z art. 12 a ust. 3 i 4 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Inspekcji Sanitarnej ( tekst jednolity z 1998 r. Dz. U. Nr 90, poz. 575 z późn. zm.). Zgodnie z powołanymi przepisami Rada Powiatu przynajmniej raz na rok rozpatruje informacje właściwego inspektora o stanie bezpieczeństwa sanitarnego Powiatu i może określić, w drodze uchwały, kierunki działania właściwego organu Inspekcji Sanitarnej w celu zapewnienia należytego stanu bezpieczeństwa sanitarnego.


Starosta
Leonard Maciejewski