BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
bip bip
bip bip
bip bip
  Instrukcja Szukaj    
Uchwały Rady Powiatu
Ilość odsłon: 601392

Data: 23 lutego 2000 r.
Nr uchwały: XIV/85/2000
Dotyczy: zatwierdzenia zmian w Statucie Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Inowrocławiu
Uchwała Nr XIV/85/2000
Rady Powiatu Inowrocławskiego
z dnia 23 lutego 2000 r.


w sprawie zatwierdzenia zmian w Statucie Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Inowrocławiu.

Na podstawie art. 39 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej ( Dz. U. Nr 91, poz. 408 z późn. zm. ) oraz art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym ( Dz. U. Nr 91, poz. 578 z późn. zm. )

Rada Powiatu
uchwala, co następuje:


§1


W Statucie Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Inowrocławiu zatwierdza się następujące zmiany:
1. W § 25 pkt 4 ppkt 18 otrzymuje nowe brzmienie: "Sekcja ds. higieny i zakażeń szpitalnych".
2. W § 25 pkt 4 dodaje się ppkt 28 w brzmieniu: "Stanowisko ds. ankietyzacji i analiz procedur medycznych".

§2


Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§3


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodnicząca Rady Powiatu
Iwona Stanek


Uzasadnienie


Rada Społeczna Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Inowrocławiu uchwaliła kolejne zmiany do Statutu tego Zakładu. Zmiany wymagają zatwierdzenia przez Radę Powiatu. Zmiany w § 25 dotyczą spraw organizacyjnych Zakładu.


Starosta
Leonard Maciejewski