BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
bip bip
bip bip
bip bip
  Instrukcja Szukaj    
Uchwały Rady Powiatu
Ilość odsłon: 576246

Data: 23 lutego 2000 r.
Nr uchwały: XIV/88/2000
Dotyczy: utworzenia środka specjalnego o nazwie "Poprawa bezpieczeństwa publicznego w Powiecie Inowrocławskim"
Uchwała Nr XIV/88/2000
Rady Powiatu Inowrocławskiego
z dnia 23 lutego 2000 r.


w sprawie utworzenia środka specjalnego o nazwie "Poprawa bezpieczeństwa publicznego w Powiecie Inowrocławskim"

Na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 1, ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 155, poz. 1014 z późn. zm. ) w związku z art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. Nr 91, poz. 578 z późn. zm.)

Rada Powiatu
uchwala, co następuje:


§1


Utworzyć środek specjalny o nazwie: "Poprawa bezpieczeństwa publicznego w Powiecie Inowrocławskim".

§2


Środki z tytułu darowizn osób fizycznych, osób prawnych oraz podmiotów nieposiadających osobowości prawnej na środek specjalny, wskazany w § 1, przeznaczane będą na finansowanie części kosztów funkcjonowania służb, inspekcji i straży Powiatu Inowrocławskiego, wchodzących w skład powiatowej administracji zespolonej.

§3


Środki finansowe środka specjalnego, określonego w § 1, gromadzone będą przez Powiat Inowrocławski na wyodrębnionym rachunku bankowym.

§4


Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§5


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodnicząca Rady Powiatu
Iwona Stanek


Uzasadnienie


Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia środka specjalnego w Starostwie Powiatowym w Inowrocławiu stworzy możliwości pełniejszej realizacji licznych wniosków służb powiatowych, zabiegających o pozyskanie dodatkowych środków na finansowanie czy też kosztów ich funkcjonowania, w tym podejmowanie różnych akcji ( m. in. profilaktycznych) poprawiających stan bezpieczeństwa w powiecie Inowrocławskim. Z wnioskiem o utworzenie wspomnianego środka specjalnego na wyżej wymienione cele występowała Komisja Bezpieczeństwa Obywateli, Ładu i Porządku. Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 155, poz. 1014 z późn. zm. ) decyzję o ustanowieniu środków specjalnych podejmuje Rada powiatu.


Starosta
Leonard Maciejewski