BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
bip bip
bip bip
bip bip
  Instrukcja Szukaj    
Uchwały Rady Powiatu
Ilość odsłon: 575870

Data: 5 kwietnia 2000 r.
Nr uchwały: XV/101/2000
Dotyczy: zatwierdzenia projektu zestawienia przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2000 rok
Uchwała Nr XV/101/2000
Rady Powiatu Inowrocławskiego
z dnia 5 kwietnia 2000 r.


w sprawie: zatwierdzenia projektu zestawienia przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2000 rok.

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. Nr 91, poz. 578 z późn. zm.) w zw. z art. 88 h ust. 3 i ust. 6 oraz art. 88 j ustawy z dnia 31 stycznia 1980 r. o ochronie i kształtowaniu środowiska (j. t. z 1994 r., Dz. U. Nr 49, poz. 169 z późn. zm.)

Rada Powiatu
uchwala, co następuje:


§1


1. Zatwierdzić przedłożony przez Starostę Powiatu Inowrocławskiego projekt zestawienia przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2000 rok.
2. Zestawienie przychodów i wydatków, o którym mowa w pkt. 1, zawiera załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§2


Zobowiązać Starostę Powiatu Inowrocławskiego do podania, zatwierdzonego zestawienia przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2000 rok, o którym mowa w § 1, do publicznej wiadomości poprzez jego umieszczenie na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Inowrocławiu.

§3


Wykonanie uchwały powierzyć Zarządowi Powiatu, z zastrzeżeniem § 2.

§4


Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.


Przewodnicząca Rady Powiatu
Iwona Stanek


Uzasadnienie


W projekcie zestawienia przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2000 rok ujęto tylko jedno zadanie - budowę utylizatorni odpadów medycznych metodą pirolizy w Szpitalu Powiatowym w Inowrocławiu. Istniejąca w Szpitalu spalarnia nie odpowiada normom i może być eksploatowana tylko do końca roku. Projektowana utylizatornia odpadów medycznych metodą pirolizy będzie unieszkodliwiać odpady powstające przy leczeniu pacjentów we wszystkich jednostkach zajmujących się obsługą medyczną pacjentów na terenie całego powiatu. Jest więc inwestycją ponad gminną. W związku z powyższym wywołanie uchwały jest zasadne.


Starosta
Leonard Maciejewski

Załączniki:

zal.101.pdf  -> pobierz
  Rozmiar: 28KB
  Data dodania: czwartek, 25 września 2003, godz. 09:17
  Typ MIME: application/pdf