BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
bip bip
bip bip
bip bip
  Instrukcja Szukaj    
Uchwały Rady Powiatu
Ilość odsłon: 575922

Data: 5 kwietnia 2000 r.
Nr uchwały: XV/106/2000
Dotyczy: powołania Powiatowego Rzecznika Konsumentów w Inowrocławiu
Uchwała Nr XV/106/2000
Rady Powiatu Inowrocławskiego
z dnia 5 kwietnia 2000 r.

w sprawie: powołania Powiatowego Rzecznika Konsumentów w Inowrocławiu.

Na podstawie art. 21 d ustawy z dnia 24 lutego 1990 r. o przeciwdziałaniu praktykom monopolistycznym i ochronie interesów konsumentów ( tekst jednolity z 1999 r., Dz. U. Nr 52, poz. 547) w związku z art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym ( Dz. U. Nr 91, poz. 578 z późn. zm.)

Rada Powiatu
uchwala, co następuje:


§1


Powołać z dniem 5 kwietnia 2000 r. Pana Macieja Stefańskiego na stanowisko Powiatowego Rzecznika Konsumentów w Inowrocławiu.

§2

Powołanie następuje na czas nieokreślony, w niepełnym (1/4 etatu) wymiarze czasu pracy.

§3


Ustalić wysokość miesięcznego wynagrodzenia Pana Macieja Stefańskiego na stanowisku, o którym mowa w §1, za jego zgodą, wg XVII kategorii zaszeregowania w kwocie 500 zł, (słownie: pięćset zł) brutto.

§4


Upoważnić Starostę Powiatu Inowrocławskiego do:
1) nawiązania stosunku pracy z Powiatowym Rzecznikiem Konsumentów w Inowrocławiu, zgodnie z warunkami pracy i płacy określonymi w niniejszej uchwale,
2) dokonywania innych czynności z zakresu prawa pracy wobec Powiatowego Rzecznika Konsumentów w Inowrocławiu, polegających na:
- udzielaniu urlopów,
- podpisywaniu delegacji,
- przyznawaniu nagród przysługujących z mocy obowiązujących przepisów prawa.

§5


Wykonanie uchwały powierzyć Przewodniczącej Rady Inowrocławskiego, z zastrzeżeniem §4.

§6


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodnicząca Rady Powiatu
Iwona Stanek


Uzasadnienie

Zgodnie z art. 21 d ustawy z dnia 24 lutego 1990 r. o przeciwdziałaniu praktykom monopolistycznym i ochronie interesów konsumentów ( tekst jednolity z 1999 r., Dz. U. Nr 52, poz. 547 ) powiatowego rzecznika konsumentów powołuje rada powiatu. Osoba powołana na to stanowisko musi posiadać wykształcenie wyższe i min. 5 letni staż pracy. Nawiązanie stosunku pracy z powiatowym rzecznikiem konsumentów następuje przez powołanie uregulowane w przepisach art. 68 i nast. kodeksu pracy. Wysokość miesięcznego wynagrodzenia ustalona zostaje zgodnie z II Tabelą stanowisk, zaszeregowań i wymagań kwalifikacyjnych pracowników starostw powiatowych, która stanowi załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1990 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych ( j. t. z 1993 r., Dz. U. Nr 111, poz. 493 z późn. zm.).


Przewodniczącą Rady Powiatu
Iwona Stanek