BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
bip bip
bip bip
bip bip
  Instrukcja Szukaj    
Uchwały Rady Powiatu
Ilość odsłon: 601977

Data: 5 kwietnia 2000 r.
Nr uchwały: XV/107/2000
Dotyczy: zmiany Uchwały Nr IV/17/99 Rady Powiatu Inowrocławskiego z dnia 19 stycznia 1999 r. dotyczącej powołania osobowego składu stałych Komisji Rady Powiatu
Uchwała Nr XV/107/2000
Rady Powiatu Inowrocławskiego
z dnia 5 kwietnia 2000 r.

w sprawie zmiany Uchwały Nr IV/17/99 Rady Powiatu Inowrocławskiego z dnia 19 stycznia 1999 r. dotyczącej powołania osobowego składu stałych Komisji Rady Powiatu.

Na podstawie art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym ( Dz. U. Nr 91, poz. 578 z późn. zm. ) oraz § 45 ust. 6 Statutu Powiatu Inowrocławskiego przyjętego Uchwałą Nr IV/15/99 Rady Powiatu Inowrocławskiego z dnia 23 stycznia 1999 r. w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Inowrocławskiego ( Dz. Urzęd. Woj. Kujawsko - Pomorskiego Nr 50, poz. 445 ) z późn. zm.

Rada Powiatu
uchwala, co następuje:


§1


W § 1 uchwały Nr IV 117 /99 Rady Powiatu Inowrocławskiego z dnia 19 stycznia 1999 r. w sprawie powołania osobowego składu stałych Komisji Rady Powiatu dokonać, na wniosek Komisji ds. Etyki Radnych przedstawiony przez Przewodniczącą Rady, zmiany składu osobowego Komisji ds. Etyki Radnych poprzez odwołanie radnego pana Wojciecha Sobańskiego ze składu tej Komisji.

§2


Wykonanie uchwały powierzyć Przewodniczącej Rady Inowrocławskiego.

§3


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodnicząca Rady Powiatu
Iwona Stanek


Uzasadnienie


Inicjatorem wywołania uchwały jest Komisja do Spraw Etyki Radnych. Art. l7 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym ( Dz. U. Nr 91, poz. 578 z późn. zm. ) mówi, iż Rada Powiatu może ustalać skład osobowy powołanych ze swojego grona stałych i doraźnych komisji. Statut Powiatu Inowrocławskiego w § 45 ust. 6 stanowi, iż na wniosek zainteresowanych radnych, klubów radnych lub komisji Przewodnicząca Rady przedstawia propozycje składu osobowego komisji oraz zmian w tym składzie. W związku z wnioskiem Komisji ds. Etyki Radnych podjętym na posiedzeniu dnia 8 marca 2000 r., a dotyczącym odwołania radnego pana Wojciecha Sobańskiego z jej składu, wnosi się projekt niniejszej uchwały.


Przewodnicząca Rady Powiatu
Iwona Stanek