BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
bip bip
bip bip
bip bip
  Instrukcja Szukaj    
Uchwały Rady Powiatu
Ilość odsłon: 601976

Data: 27 kwietnia 2000 r.
Nr uchwały: XVI/108/2000
Dotyczy: udzielenia absolutorium dla Zarządu Powiatu w Inowrocławiu za 1999 rok
Uchwała Nr XVI/108/2000
Rady Powiatu Inowrocławskiego
z dnia 27 kwietnia 2000 r.

w sprawie udzielenia absolutorium dla Zarządu Powiatu w Inowrocławiu za 1999 rok.

Na podstawie art. 12 pkt. 6 i art. 61 pkt. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym ( Dz. U. Nr 91 , poz. 578 z późn. zm. ) oraz art. 136 ust. 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 155 , poz. 1014 z późn.zm.)

Rada Powiatu,
po rozpatrzeniu sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Inowrocławskiego za 1999 r. i zapoznaniu się z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej oraz opinią Komisji Rewizyjnej,
uchwala, co następuje:


§1


Udzielić Zarządowi Powiatu w Inowrocławiu absolutorium za 1999 rok.

§2


Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia i podlega opublikowaniu w sposób zwyczajowo przyjęty.


Przewodnicząca Rady Powiatu
Iwona Stanek


Uzasadnienie


Zgodnie z przepisem art. 136 ust. 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 155 , poz. 1014 z późniejszymi zmianami) organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego rozpatruje sprawozdanie z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego w terminie do 30 kwietnia roku następnego po roku sprawozdawczym i podejmuje uchwałę w sprawie udzielenia absolutorium organowi wykonawczemu. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu w Inowrocławiu poprzedziło uzyskanie pozytywnych opinii Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Inowrocławiu i Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy, zgodnie z dyspozycją art. 16 ust, 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym ( Dz. U. Nr 91 , poz.578 z późniejszymi zmianami). W myśl powołanego przepisu Komisja Rewizyjna wystąpiła do Rady Powiatu w Inowrocławiu z wnioskiem w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu. W związku z powyższym podjęcie przedmiotowej uchwały uznać należy za zasadne.


Przewodnicząca Rady Powiatu
Iwona Stanek


Rada Powiatu w Inowrocławiu 36 głosami "za" , przy 16 głosach wstrzymujących się udzieliła zarządowi powiatu w Inowrocławiu absolutorium za 1199 rok. Głosów przeciwnych nie było.