BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
bip bip
bip bip
bip bip
  Instrukcja Szukaj    
Uchwały Rady Powiatu
Ilość odsłon: 576926

Data: 29 maja 2000 r.
Nr uchwały: XVII/112/2000
Dotyczy: zmian w budżecie powiatu na 2000 r.
Uchwała Nr XVII/112/2000
Rady Powiatu Inowrocławskiego
z dnia 29 maja 2000 r.


w sprawie: zmian w budżecie powiatu na 2000 r.

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym ( Dz. U. Nr 91, poz. 578 z późn. zm. ), art. 109, art. 112 ust. 2 pkt 5, art. 124 pkt 1 ust. 3 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 155, poz. 1014 z późn. zm.)

Rada Powiatu
uchwala, co następuje:


§1


W budżecie Powiatu Inowrocławskiego na 2000 r., przyjętego Uchwałą Nr XII/68/99 Rady Powiatu w Inowrocławiu z dnia 22 grudnia 1999 r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2000 r., dokonać następujących zmian:
1) wprowadzić do Budżetu Starostwa Inowrocławskiego na 2000 r. przychód z tytułu nadwyżki budżetowej za 1999 rok w kwocie 169 857,- zł zgodnie z załącznikiem nr 1.
2) w dochodach budżetowych w pkt. 1 "Dochody" kwotę ,,83 968 943,- zł" zastąpić kwotą ,,83 999 943,- zł" zgodnie z załącznikiem nr 2.
3) w wydatkach budżetowych w pkt. 2 "Wydatki" kwotę ,,83 968 943,- zł" zastąpić kwotą ,,84 169 800,- zł" zgodnie z załącznikiem nr 3.

§2


Wykonanie uchwały powierzy się Zarządowi Powiatu.

§3


Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia i podlega publikacji w sposób zwyczajowo przyjęty.


Przewodnicząca Rady Powiatu
Iwona Stanek


Uzasadnienie

1. Konieczność podjęcia niniejszej uchwały została spowodowana wystąpieniem deficytu budżetowego w roku bieżącym i koniecznością pokrycia go z nadwyżki budżetowej za 1999 rok w wysokości 169857,89 zł. Deficyt powstał w rozdziale 9143 Starostwa powiatowe, a spowodowany został obniżką podatku dochodowego w wysokości 30 217,- zł i obniżeniem subwencji wyrównawczej ogólnej o kwotę 47 461,- zł, w związku z otrzymanym układem wykonawczym budżetu na 2000 r. W momencie planowania budżetu samorządowego na 2000 r., w/w wielkości były znacznie wyższe i rozdysponowane po stronie niezbędnych wydatków Starostwa. Ponadto deficyt spowodowany został zwiększeniem kosztów zakupu tablic rejestracyjnych oraz zwiększeniem wydatków płacowych spowodowanych nieprzewidzianymi a udokumentowanymi w bieżącym roku nagrodami jubileuszowymi a także zmiany na stanowisku Skarbnika Powiatu.
2. Starostwo Powiatowe otrzymało z Wydziału Finansowego Kujawsko - Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy z dnia 26 kwietnia 2000 r. pismo F.I.-3013/14/2000 zwiększające dotację w dziale 86 rozdział 8617 § 92 o kwotę 31 000,- zł z przeznaczeniem na sfinansowanie niedoboru środków na wypłaty zasiłków rodzinnych i pielęgnacyjnych funkcjonariuszy w Policji i Państwowej Straży Pożarnej.


Starosta
Leonard Maciejewski

Załączniki:

zal.112.pdf  -> pobierz
  Rozmiar: 96KB
  Data dodania: czwartek, 25 września 2003, godz. 10:08
  Typ MIME: application/pdf