BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
bip bip
bip bip
bip bip
  Instrukcja Szukaj    
Uchwały Rady Powiatu
Ilość odsłon: 577102

Data: 29 maja 2000 r.
Nr uchwały: XVII/114/2000
Dotyczy: powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Liceum Ogólnokształcącego im. Juliusza Słowackiego w Kruszwicy
Uchwała Nr XVII/114/2000
Rady Powiatu Inowrocławskiego
z dnia 29 maja 2000 r.

w sprawie: powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Liceum Ogólnokształcącego im. Juliusza Słowackiego w Kruszwicy.

Na podstawie art. 36 a ust. 5 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (t. j. Dz. U. z 1996 roku Nr 67, poz. 329 z późn. zm. ) oraz art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. Nr 91, poz. 578 z późn. zm.)

Rada Powiatu
uchwala, co następuje:


§1


Powołać komisję konkursową w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Liceum Ogólnokształcącego im. Juliusza Słowackiego w Kruszwicy w składzie:
a) przedstawiciele organu prowadzącego szkołę:
- Ryszard Oczachowski
- Marek Szubarga
b) przedstawiciele organu sprawującego nadzór pedagogiczny:
- Lidia Maciejewska
- Janusz Hibner
c) przedstawiciele rady pedagogicznej:
- Grażyna Kaszuba
- Małgorzata Matysiak
d) przedstawiciele rodziców:
- Dorota Budner
- Aleksandra Luber
e) przedstawiciele zakładowych organizacji związkowych:
- Włodzimierz Grzybowski - ZNP

§2


Zasady pracy komisji konkursowej, o której mowa w § 1, określa regulamin przyjęty uchwałą Nr VI/35/99 Rady Powiatu w Inowrocławiu z dnia 27 marca 1999 roku w sprawie: określenia regulaminu konkursu na stanowiska dyrektorów szkół i placówek prowadzonych przez Powiat Inowrocławski oraz regulaminu pracy komisji konkursowej (z późn. zm.).

§3


Wykonanie uchwały powierzyć Zarządowi Powiatu.

§4


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodnicząca Rady Powiatu
Iwona Stanek


Uzasadnienie


Z dniem 31 sierpnia 2000 roku upływa okres pełnienia funkcji dyrektora Liceum Ogólnokształcącego im. Juliusza Słowackiego w Kruszwicy przez Panią Marię Siedlińską.
W związku z powyższym na podstawie art. 36 a ust. 5 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty ( t. j. z 1996 r. Dz. U. Nr 67, poz. 329 z późno zm.) oraz art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym ( Dz.U. Nr 91, poz. 578 z późn. zm. ) zasadne jest powołanie komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Liceum Ogólnokształcącego w Kruszwicy. Regulamin pracy komisji konkursowej uchwalony został uchwałą Nr VI/35/99 Rady Powiatu w Inowrocławiu z dnia 27 marca 1999 r. w sprawie: określenia regulaminu konkursu na stanowiska dyrektorów szkół i placówek prowadzonych przez Powiat Inowrocławski oraz regulaminu pracy komisji konkursowej (z późn. zm.).


Starosta
Leonard Maciejewski