BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
bip bip
bip bip
bip bip
  Instrukcja Szukaj    
Uchwały Rady Powiatu
Ilość odsłon: 575986

Data: 29 maja 2000 r.
Nr uchwały: XVII/116/2000
Dotyczy: uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Inowrocławiu
Uchwała Nr XVII/116/2000
Rady Powiatu Inowrocławskiego
z dnia 29 maja 2000 r.


w sprawie: uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Inowrocławiu.

Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. Nr 91, poz. 578 z późn. zm.)

Rada Powiatu
uchwala, co następuje:


§1


Przyjąć Regulamin Organizacyjny Starostwa Powiatowego w Inowrocławiu, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§2


Traci moc uchwała Nr V /25/99 Rady Powiatu Inowrocławskiego z dnia 10 lutego 1999 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Inowrocławiu.

§3


Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§4


Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.


Przewodnicząca Rady Powiatu
Iwona Stanek


Uzasadnienie


W związku z nieprzewidzianym na początku 1999 r. zakresem realizowanych w praktyce zadań, w tym poszerzeniem kompetencji samorządu powiatowego, zachodzi konieczność dokonania zmian w strukturze organizacyjnej Starostwa Powiatowego. Odnosi się to m. in. do potrzeby utworzenia Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej a także Wydziału ds. Zarządzania Kryzysowego Ochrony Ludności i Spraw Obronnych, Pełnomocnika ds. Ochrony Informacji Niejawnych i Powiatowego Rzecznika Konsumentów. Dostosowanie nowej struktury organizacyjnej przyczyni się do stworzenia przejrzystego, klarownego podziału zadań na poszczególne komórki Starostwa, a tym samym przyczyni się do skuteczniejszej i pełniejszej realizacji zadań wykonywanych przez Starostwo Powiatowe. W związku z powyższym przyjęcie nowego Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Inowrocławiu uznać należy za zasadne.


Starosta
Leonard Maciejewski

Załączniki:

zal.116.pdf  -> pobierz
  Rozmiar: 2,8MB
  Data dodania: czwartek, 25 września 2003, godz. 10:36
  Typ MIME: application/pdf