BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
bip bip
bip bip
bip bip
  Instrukcja Szukaj    
Uchwały Rady Powiatu
Ilość odsłon: 575864

Data: 18 grudnia 2002 r.
Nr uchwały: III/23/2002
Dotyczy: przeprowadzenia postępowania o zamówienie publiczne na wykonywanie bankowej obsługi budżetu Powiatu Inowrocławskiego
Uchwała Nr III/23/2002
Rady Powiatu w Inowrocławiu
z dnia 18 grudnia 2002 r.

w sprawie przeprowadzenia postępowania o zamówienie publiczne na wykonywanie bankowej obsługi budżetu Powiatu Inowrocławskiego


Na podstawie art. 134 ust. 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 155, poz. 1014, z 1999 r. Nr 38, poz.360, Nr 49, poz.485, Nr 70, poz.778 i nr 110, poz. 1255, z 2000 r Nr 6, poz.69, Nr 12, poz. 136, Nr 48, poz. 550, Nr 95, poz.1041, Nr 119, poz.1251 i Nr 122, poz.1315, z 2001 r. Nr 45, poz. 497, Nr 46, poz.499, Nr 88, poz. 961, Nr 98, poz. 1070, Nr 100, poz. 1082, Nr 102, poz. 1116, Nr 125, poz. 1368 i Nr 145. poz. 1623 oraz z 2002 r. Nr 41, poz.363 i 365, Nr 74, poz. 676 i Nr 113, poz. 984) oraz art. 12 pkt.11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220 i Nr 113, poz.984 ), art. 20a ustawy z dnia 10 czerwca 1994 r. o zamówieniach publicznych (Dz.U. z 2002 r. Nr 72, poz.664, Nr 113, poz.984) oraz Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 czerwca 2002 r. w sprawie zasad powoływania członków komisji przetargowej oraz trybu jej pracy (Dz.D. nr 82, poz. 743)

Rada Powiatu
uchwala, co następuje:

§1


Przystąpić do przeprowadzenia postępowania o zamówienie publiczne na wykonywanie bankowej obsługi budżetu Powiatu Inowrocławskiego przez okres trzech lat.

§2

Zobowiązać Zarząd Powiatu do wykonania wszelkich czynności niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, o którym mowa w § 1, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 czerwca 1994 r. o zamówieniach publicznych, a w szczególności do:
1) powołania 5 osobowej komisji przetargowej złożonej z pracowników Starostwa i nadania jej regulaminu pracy,
2) powołania przewodniczącego spośród członków komisji,
3) określenia trybu i przedmiotu zamówienia, łącznie z wyszczególnieniem wszelkich dodatkowych usług, które mają być wykonywane w ramach umowy,
4) ustalenia rodzaju dokumentów, jakie mają dostarczyć oferenci w celu potwierdzenia spełnienia wymaganych warunków,
5) opracowania kryteriów spełniania warunków wymaganych od oferentów,
6) przyjmowania ofert,

§3


1. Komisja przetargowa, o której mowa w § 2, upoważniona jest do:
a) otwarcia ofert, zgodnie z przepisami ustawy o zamówieniach publicznych,
b) dokonania oceny spełnienia warunków wymaganych od oferentów,
c) dokonania oceny ofert,
d) wyboru najkorzystniejszej oferty,
e) dokonania innych czynności związanych z badaniem i oceną ofert wynikających z przepisów ustawy o zamówieniach publicznych. Przewodniczący Komisji zobowiązany jest niezwłocznie przedstawić Radzie Powiatu wyniki prac Komisji.

§4


Wykonanie uchwały powierzyć Zarządowi Powiatu.

§5


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca
Rady Powiatu w Inowrocławiu
Urszula IwickaUzasadnienie
do Uchwały nr III/23/2002
Rady Powiatu w Inowrocławiu z dnia 18 grudnia 2002 r.Umowa na prowadzenie rachunków bankowych Starostwa Powiatowego w Inowrocławiu została zawarta w dniu 19 lipca 2000 r na okres trzech lat. Podstawą zawarcia w/w umowy była Uchwała Nr XII170/99 Rady Powiatu w Inowrocławiu z dnia 22 grudnia 1999 r. w sprawie przeprowadzenia postępowania o zamówienie publiczne na wykonywania bankowej obsługi budżetu Powiatu Inowrocławskiego. Określony w umowie termin mija 19.07.2003 r.
Mając na uwadze konieczność zagwarantowania możliwości wykonania niezbędnych czynności do przeprowadzenia procedur poprzedzających przetarg, podjęcie niniejszej uchwały jest zasadne.

Starosta
Leonard Maciejewski