BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
bip bip
bip bip
bip bip
  Instrukcja Szukaj    
Uchwały Rady Powiatu
Ilość odsłon: 577048

Data: 23 sierpnia 2000 r.
Nr uchwały: XIX/126/2000
Dotyczy: wysokości stawek dodatków oraz szczegółowych warunków ich przyznawania, sposobu obliczania wynagrodzenia za godziny ponad wymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz zasad podziału specjalnego funduszu nagród dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowo - wychowawczych prowadzonych przez Powiat Inowrocławski
Uchwała Nr XIX/126/2000
Rady Powiatu w Inowrocławiu
z dnia 23 sierpnia 2000 r.


w sprawie wysokości stawek dodatków oraz szczegółowych warunków ich przyznawania, sposobu obliczania wynagrodzenia za godziny ponad wymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz zasad podziału specjalnego funduszu nagród dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowo - wychowawczych prowadzonych przez Powiat Inowrocławski.

Na podstawie art. 12 ust. 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 1998r. Nr 91, poz. 578 z późn. zm.) oraz art.30 ust. 6 i art. 49 ust. 1 pkt. l ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 1997 r. Nr 56, poz. 357 z późn. zm.) zwanej dalej "Kartą Nauczyciela" '

Rada Powiatu
uchwala, co następuje:

§1


1. Nauczycielom przysługuje dodatek za wysługę lat w wysokości 1 % wynagrodzenia zasadniczego za każdy rok pracy, wypłacany w okresach miesięcznych poczynając od czwartego roku pracy, z tym, że dodatek ten nie może przekroczyć 20% wynagrodzenia zasadniczego.
2. Do okresów pracy uprawniających do dodatków za wysługę lat wlicza się okresy poprzedniego zatrudnienia we wszystkich zakładach pracy, w których stosunek pracy został rozwiązany lub wygasł, bez względu na sposób ustania stosunku pracy (zakończone okresy zatrudnienia).
3. Nauczycielowi pozostającemu jednocześnie w więcej niż w jednym stosunku pracy okresy uprawniające do dodatku za wysługę lat ustala się odrębnie dla każdego stosunku pracy, z zastrzeżeniem ust. 4 i 5. Do okresu zatrudnienia uprawniającego do dodatku za wysługę lat nie wlicza się okresu pracy w innym zakładzie pracy, w którym pracownik jest lub był jednocześnie zatrudniony. Do okresu dodatkowego zatrudnienia nie podlegają zaliczeniu okresy podstawowego zatrudnienia.
4. Nauczycielowi zatrudnionemu jednocześnie w kilku szkołach w wymiarze łącznie nie przekraczającym obowiązującego nauczyciela wymiaru zajęć, do okresów uprawniających do dodatku za wysługę lat w każdej ze szkół zalicza się okresy zatrudnienia, o których mowa w ust. 2.
5. Nauczycielowi mianowanemu lub dyplomowanemu, który przeszedł do pracy w urzędzie administracji rządowej, kuratorium oświaty, Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, okręgowej komisji egzaminacyjnej, w specjalistycznej jednostce nadzoru oraz w organach sprawujących nadzór nad zakładami poprawczymi, schroniskami dla nieletnich i ośrodkami diagnostyczno-konsultacyjnymi na stanowisko wymagające kwalifikacji pedagogicznych, do okresów pracy uprawniających do dodatku za wysługę lat w szkole, w której nauczyciel otrzymał urlop bezpłatny na czas zajmowania tego stanowiska, zalicza się okresy pracy w tych instytucjach.
6. Do okresów pracy wymaganych do nabycia prawa do dodatku za wysługę lat zalicza się okresy pracy wykonywanej w wymiarze nie niższym niż połowa obowiązującego wymiaru zajęć (czasu pracy) oraz okresy pracy, o których mowa w art. 22 ust. 3 Karty Nauczyciela.
7. Do okresów pracy uprawniających do dodatku za wysługę lat wlicza się także inne okresy, jeżeli z mocy odrębnych przepisów podlegają one wliczeniu do okresu pracy, od którego zależą uprawnienia pracownicze.
8. Dodatek za wysługę lat przysługuje:
1) począwszy od pierwszego dnia każdego miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu, w którym nauczyciel nabył prawo do dodatku lub wyższej stawki dodatku, jeżeli nabycie prawa nastąpiło w ciągu miesiąca,
2) za dany miesiąc, jeżeli nabycie prawa do dodatku lub wyższej jego stawki nastąpiło od pierwszego dnia miesiąca
9. Dodatek za wysługę lat przysługuje nauczycielowi za okres urlopu dla poratowania zdrowia oraz za dni, za które otrzymuje wynagrodzenie, chyba, że przepis szczególny stanowi inaczej. Dodatek ten przysługuje również za dni nieobecności w pracy z powodu niezdolności do pracy wskutek choroby bądź konieczności osobistego sprawowania opieki nad dzieckiem lub chorym członkiem rodziny, za które nauczyciel otrzymuje wynagrodzenie lub zasiłek z ubezpieczenia społecznego.
10. Dodatek za wysługę lat wypłaca się z góry, w terminie wypłaty wynagrodzenia.

§2


l. Nauczycielowi, w wypadkach uzasadnionych szczególnymi osiągnięciami dydaktycznymi, wychowawczymi lub opiekuńczymi, jakością świadczonej pracy, oceną pracy oraz zaangażowaniem w realizację czynności i zajęć, o których mowa w art. 42 ust.2 pkt. 2 i 3 Karty Nauczyciela może być przyznany dodatek motywacyjny.
2. Wysokość środków finansowych przeznaczonych na dodatki motywacyjne, w przeliczeniu na jeden etat, wynosi:
1) dla nauczycieli: 1,5% planowanego, rocznego funduszu wynagrodzeń osobowych nauczycieli w roku szkolnym 2000/2001
2) wysokość środków finansowych przeznaczonych na dodatki motywacyjne dla nauczycieli w następnych latach uzgadniana będzie ze związkami zawodowymi
3) dla dyrektorów i wicedyrektorów nie mniej niż 0,4% planowanego, rocznego funduszu wynagrodzeń osobowych nauczycieli
3. Dodatek motywacyjny przyznaje się na czas określony, nie krótszy niż 6 miesięcy i nie dłuższy niż jeden rok szkolny.
4. Warunkiem przyznania nauczycielowi dodatku motywacyjnego jest:
1) uzyskiwanie szczególnych osiągnięć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, a w szczególności:
a) uzyskiwanie przez uczniów, z uwzględnieniem ich możliwości oraz warunków pracy nauczyciela, dobrych osiągnięć dydaktyczno-wychowawczych potwierdzanych wynikami klasyfikacji lub promocji, efektami egzaminów i sprawdzianów albo sukcesami w konkursach, zawodach, olimpiadach itp.
b) umiejętne rozwiązywanie problemów wychowawczych uczniów we współpracy z rodzicami,
c) pełne rozpoznanie środowiska wychowawczego uczniów, aktywne i efektywne działanie na rzecz uczniów potrzebujących szczególnej opieki;
2) jakość świadczonej pracy, w tym związanej z powierzonym stanowiskiem kierowniczym, dodatkowym zadaniem lub zajęciem, a w szczególności:
a) systematyczne i efektywne przygotowanie się do przydzielonych obowiązków
b) podnoszenie umiejętności zawodowych,
c) wzbogacanie własnego warsztatu pracy,
d) dbałość o estetykę i sprawność powierzonych pomieszczeń, pomocy dydaktycznych lub innych urządzeń szkolnych,
e) prawidłowe prowadzenie dokumentacji szkolnej, w tym pedagogicznej:
f) rzetelne i terminowe wywiązywanie się z poleceń służbowych.
g) przestrzeganie dyscypliny pracy;
3) posiadanie wyróżniającej oceny pracy
4) zaangażowanie w realizację czynności, o których mowa w art.42 ust.2 pkt.2 i 3 Karty Nauczyciela, a w szczególności:
a) udział w organizowaniu imprez i uroczystości szkolnych,
b) udział w komisjach przedmiotowych i innych,
c) opiekowanie się samorządem uczniowskim lub innymi organizacjami uczniowskimi działającymi na terenie szkoły,
d) prowadzenie lekcji koleżeńskich, przejawianie innych form aktywności w ramach wewnętrznego doskonalenia zawodowego nauczycieli,
e) efektywny udział w realizowaniu innych zadań statutowych szkoły.
5. Wysokość dodatku motywacyjnego dla nauczyciela oraz dla nauczyciela doradcy ustala dyrektor szkoły, a w stosunku do dyrektora - starosta, w porozumieniu z odpowiednimi strukturami związkowymi.
6. Szczegółowe zasady i kryteria przyznawania dodatku motywacyjnego dla nauczyciela, w granicach przyznanych środków finansowych, ustala dyrektor szkoły po zasięgnięciu opinii zakładowej organizacji związkowej a dla dyrektora szkoły - zarząd powiatu w porozumieniu z odpowiednimi strukturami związkowymi.
7. Dodatek motywacyjny wypłaca się z góry, w terminie wypłaty wynagrodzenia.

§3


1. Nauczycielowi, któremu powierzono stanowisko dyrektora lub wicedyrektora szkoły albo inne stanowisko kierownicze przewidziane w statucie szkoły, przysługuje dodatek funkcyjny w wysokości, co najmniej 5%pobieranego wynagrodzenia zasadniczego, zgodnie z poniższą tabelą:


Lp.Stanowisko kierownicze Wysokość dodatku miesięcznie w % w stosunku do przyznanego
wynagrodzenia zasadniczego
1. Dyrektor szkoły (zespołu) liczacej od - do
Do 8 oddziałów 5% - 30%
9 - 16 oddziałów 5% - 40%
17 oddziałów i więcej 5% - 50%
Wicedyrektor szkoły (zespołu) 5% - 30 %
2. Dyrektor Centrum Kształcenia Praktycznego5% - 50%
Wicedyrektor Centrum Kształcenia Prakt. 5% - 30%
3. Kierownik warsztatu szkolnego (laboratorium) we wszystkich typach szkół 5% - 25%
Zastępca kierownika5% - 15%
Kierownik pracowni Centrum Kształcenia Praktycznego 5% - 10%
4.Dyrektor Poradni Psychologiczno Pedagogicznej 5% - 25%
Wicedyrektor Poradni5% - 15%
Kierownik filii5% - 15%
5.Dyrektor bursy
Do 140 wychowanków 5% - 30%
141 - 200 wychowanków 5% - 35%
Powyzej 200 wychowanków5% - 40%
Wicedyrektor bursy
Powyżej 200 wychowanków5% - 25%
6.Kierownik świetlicy w szkole specjalnej
Do 30 wychowanków 5% - 10%
31 - 80 wychowanków5% - 15%
81 - 120 wychowanków5% - 20%
Powyżej 120 wychowanków5% - 25%
7. Dyrektor Młodzieżowego Domu Kultury5% - 25%
Kierownik pracowni 5% - 10%
Kierownik filii5% - 15%
8. Dyrektor Centrum Kształcenia Ustawicznego 5% - 45%
Wicedyrektor Centrum Kształcenia Ustawicznego5% - 30,%

8. Dodatek funkcyjny przysługuje nauczycielom, którym powierzono obowiązki kierownicze w zastępstwie. W tych wypadkach prawo do dodatku powstaje od pierwszego dnia miesiąca po upływie jednomiesięcznego okresu pełnienia tych obowiązków i gaśnie z pierwszym dniem miesiąca następującego po zaprzestaniu pełnienia tych obowiązków.
9. Przy ustalaniu wysokości dodatku funkcyjnego dyrektorów zespołów szkół bierze się pod uwagę łączną liczbę oddziałów (grup).
10. Wysokość dodatku funkcyjnego dla dyrektora szkoły, w granicach stawek określonych tabelą, ustala starosta powiatu, uwzględniając między innymi wielkość szkoły, jej strukturę organizacyjną złożoność zadań wynikających z zajmowanego stanowiska, liczbę stanowisk kierowniczych w szkole, wyniki pracy szkoły oraz warunki demograficzne, w jakich szkoła funkcjonuje, a dla nauczyciela zajmującego inne stanowisko kierownicze-dyrektor szkoły po zaopiniowaniu przez odpowiednie struktury związkowe.
5. Nauczycielowi, któremu powierzono sprawowanie funkcji opiekuna stażu lub wychowawstwo klasy, przysługuje dodatek funkcyjny w wysokości do 2% pobieranego wynagrodzenia zasadniczego, za każdego stażystę oraz za każdą powierzoną klasę.
6. Nauczycielom, którym powierzono funkcję doradcy metodycznego przysługuje dodatek funkcyjny w wysokości do 15% wynagrodzenia zasadniczego
7. Prawo do dodatku, o którym mowa w ust. 1, nie wyłącza prawa do otrzymania dodatku z tytułu realizowania dodatkowych zadań, o których mowa w ustawie.

§4


1. Prawo do dodatku funkcyjnego powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło powierzenie stanowiska kierowniczego, a jeżeli powierzenie stanowiska nastąpiło pierwszego dnia miesiąca - od tego dnia.
2. Nauczyciel, któremu powierzono stanowisko kierownicze na czas określony, traci prawo
do dodatku funkcyjnego z upływem tego okresu, a w razie wcześniejszego odwołania - z końcem miesiąca, w którym nastąpiło odwołanie, a jeżeli odwołanie nastąpiło pierwszego dnia miesiąca - od tego dnia.
3. Dodatek funkcyjny nie przysługuje w okresie nie usprawiedliwionej nieobecności w pracy, w okresie urlopu dla poratowania zdrowia, w okresach, za które nie przysługuje wynagrodzenie zasadnicze, oraz od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nauczyciel zaprzestał pełnienia z innych powodów obowiązków, do których jest przypisany ten dodatek, a jeżeli zaprzestanie pełnienia obowiązków nastąpiło od pierwszego dnia miesiąca - od tego dnia.
4. Dodatek funkcyjny w stawce ustalonej dla dyrektora szkoły przysługuje wicedyrektorowi od pierwszego dnia miesiąca kalendarzowego następującego po trzech miesiącach zastępstwa.
5. Dodatek funkcyjny wypłaca się z góry, w terminie wypłaty wynagrodzenia.

§5


1. Nauczycielowi przysługuje dodatek za warunki pracy, z tytułu pracy w. trudnych, uciążliwych lub szkodliwych dla zdrowia warunkach określonych w odrębnych przepisach:
1) za prowadzenie zajęć dydaktycznych i wychowawczych w szkołach ( klasach) specjalnych oraz prowadzenie indywidualnego nauczania dziecka zakwalifikowanego do kształcenia specjalnego w wysokości 20% pobieranego wynagrodzenia zasadniczego,
2) za prowadzenie zajęć w oddziałach klas realizujących program "Międzynarodowej Matury - z przedmiotów objętych postępowaniem egzaminacyjnym - w wysokości do 100% stawki godzinowej,
3) za prowadzenie zajęć dydaktycznych w szkołach, w których zajęcia są prowadzone dwujęzycznie - w wysokości do 50% stawki godzinowej,
4) za prowadzenie zajęć grupowych i indywidualnych, wynikających z realizacji zadań diagnostycznych, terapeutycznych, doradczych i profilaktycznych z młodzieżą i dziećmi niepełnosprawnymi, upośledzonymi umysłowo w stopniu głębokim, z zaburzeniami zachowania, zagrożonymi niedostosowaniem społecznym, uzależnieniem oraz z ich rodzicami lub opiekunami w poradni psychologiczno-pedagogicznej -v, wysokości 7% pobieranego wynagrodzenia zasadniczego,
5) za prowadzenie przez nauczycieli praktycznej nauki zawodu szkół rolniczych - zajęć praktycznych w terenie z zakresu produkcji roślinnej, zwierzęcej i mechanizacji rolnictwa 5% pobieranego wynagrodzenia zasadniczego,
6) za prowadzenie przez nauczycieli praktycznej nauki zawodu - zajęć w szkołach specjalnych 5% pobieranego wynagrodzenia zasadniczego,
7) za prowadzenie zajęć rewalidacyjno - wychowawczych z dziećmi upośledzonymi
umysłowo w stopniu głębokim 10% pobieranego wynagrodzenia zasadniczego.
2. W przypadku zbiegu tytułów do dodatku nauczycielowi przysługuje jeden wybrany przez nauczyciela dodatek w wysokości, o której mowa w ust. 1.
3. Dodatek, o którym mowa w ust. l dla dyrektora szkoły ustala starosta a dla nauczyciela dyrektor szkoły.
4. Dodatek, o którym mowa w ust. 1, przysługuje w okresie faktycznego wykonywania
pracy, z którą dodatek jest związany oraz w okresie niewykonywania pracy, za który przysługuje wynagrodzenie liczone jak za okres urlopu wypoczynkowego
5. Dodatek wypłaca się w całości, jeżeli nauczyciel w warunkach trudnych, uciążliwych oraz szkodliwych dla zdrowia realizuje cały obowiązujący go wymiar zajęć oraz w przypadku, gdy nauczyciel, któremu powierzono stanowisko kierownicze, realizuje w tych warunkach obowiązujący go wymiar zajęć. Dodatek wypłaca się w odpowiedniej części, jeżeli nauczyciel realizuje w trudnych, uciążliwych lub szkodliwych dla zdrowia warunkach tylko część obowiązującego wymiaru lub jeżeli jest zatrudniony w niepełnym wymiarze zajęć.
6. W razie zbiegu prawa do dodatku za warunki pracy przysługującego na podstawie niniejszej uchwały oraz do dodatku przysługującego na podstawie szczególnych
przepisów branżowych nauczycielowi przysługuje jeden wybrany przez niego dodatek.
7. Dodatek za warunki pracy wypłaca się z dołu.

§6


1. Nauczycielowi, posiadającemu kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela, zatrudnionemu w wymiarze nie niższym niż połowa obowiązującego wymiaru zajęć w szkole położonej na terenie wiejskim oraz w mieście liczącym do 5 tys. mieszkańców, przysługuje nauczycielski dodatek mieszkaniowy, w wysokości do 7% średniego wynagrodzenia nauczyciela stażysty, o którym mowa w art. 30 ust. 3 Karty Nauczyciela, uzależnionej od liczby członków rodziny.
2. Dodatek, o którym mowa w ust. 1 przyznawany jest w wysokości:
a) 2% dla jednej osoby
b) 4% dla dwóch osób
c) 6% dla trzech osób
d) 7% powyżej trzech osób
3. Do członków rodziny, o której mowa w ust. 1, zalicza się nauczyciela oraz wspólnie z nim zamieszkujących: współmałżonka oraz dzieci i rodziców pozostających na jego wyłącznym utrzymaniu.
4. Nauczycielowi i jego współmałżonkowi będącemu także nauczycielem stale z nim zamieszkującemu przysługuje tylko jeden dodatek w wysokości określonej w ust. 1. Małżonkowie wspólnie określają pracodawcę, który będzie im wypłacał dodatek.
5. Dodatek przyznaje się na wniosek nauczyciela (dyrektora szkoły) lub na wspólny wniosek nauczycieli będących współmałżonkami.
6. Dodatek przysługuje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym złożono wniosek o jego przyznanie.
7. Dodatek przysługuje nauczycielowi niezależnie od tytułu prawnego do zajmowanego przez niego lokalu mieszkalnego.
8. Nauczycielowi dodatek przyznaje i ustala jego wysokość dyrektor szkoły, a dyrektorowi szkoły - starosta
9. Nauczycielowi dodatek mieszkaniowy przysługuje w okresie wykonywania pracy, a także w okresach:
1) nie świadczenia pracy, za które przysługuje wynagrodzenie,
2) pobierania zasiłku z ubezpieczenia społecznego,
3) odbywania zasadniczej służby wojskowej, przeszkolenia wojskowego, okresowej służby wojskowej; w przypadku jednak gdy z nauczycielem powołanym do służby zawarta była umowa o pracę na czas określony, dodatek wypłaca się nie dłużej niż do końca okresu, na który umowa ta została zawarta
4) korzystania z urlopu wychowawczego przewidzianego w odrębnych przepisach

§7


1. Wynagrodzenie za jedną godzinę ponad wymiarową ustala się dzieląc stawkę wynagrodzenia zasadniczego przez miesięczną liczbę godzin obowiązkowego wymiaru zajęć ustalonego dla rodzaju zajęć dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych realizowanych w ramach godzin ponad wymiarowych nauczyciela. 2. Wynagrodzenie za jedną godzinę doraźnego zastępstwa ustala się z zastrzeżeniem ust.4, w sposób określony w ust. 1, o ile w czasie realizacji tego zastępstwa realizowane były zajęcia zgodne z planem i programem nauczania danej klasy przez nauczyciela posiadającego wymagane kwalifikacje do prowadzenia tych zajęć.
3. Wynagrodzenie za jedną godzinę doraźnego zastępstwa realizowanego przez nauczyciela nie posiadającego wymaganych kwalifikacji do prowadzenia danych zajęć ( o ile nie ma możliwości zapewnienia nauczyciela specjalisty) albo prowadzonych niezgodnie z planem i programem nauczania danej klasy ustala dyrektor szkoły wysokości 50% wynagrodzenia za jedną godzinę ponad wymiarową obliczanego na zasadach określonych w ust. 1
4. Dla nauczycieli realizujących tygodniowy obowiązkowy wymiar zajęć na podstawie art. 42 ust. 4 a Karty Nauczyciela wynagrodzenie za godzinę doraźnego zastępstwa ustala się dzieląc przyznaną nauczycielowi stawkę wynagrodzenia zasadniczego przez miesięczną liczbę godzin realizowanego wymiaru zajęć.
5. Miesięczną liczbę godzin obowiązkowego wymiaru zajęć nauczyciela. o której mowa w . ust. l i 2, uzyskuje się mnożąc tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin przez 4,16 z zaokrągleniem do pełnych godzin w ten sposób, że czas do 0,5 godziny pomija się, a co najmniej 0,5 godziny liczy się za pełną godzinę.
6. Wynagrodzenie za godziny ponad wymiarowe przydzielone w planie organizacyjnym nie przysługuje za dni, w których nauczyciel nie realizuje zajęć z powodu przerw przewidzianych przepisami o organizacji roku szkolnego, rozpoczynania lub kończenia zajęć w środku tygodnia oraz za dni usprawiedliwionej nieobecności w pracy. Godziny ponad wymiarowe przypadające w dniach, w których nauczyciel nie mógł ich realizować z przyczyn leżących po stronie pracodawcy, w szczególności w związku z:
1) zawieszeniem zajęć z powodu epidemii lub mrozów,
2) wyjazdem uczniów na wycieczki lub na imprezy,
3) chorobą ucznia nauczanego indywidualnie, trwającą nie dłużej niż tydzień
4) odbywanymi rekolekcjami
5) obchodami Dnia Edukacji - traktuje się jak godziny faktycznie odbyte.
7. Dla ustalenia wynagrodzenia za godziny ponad wymiarowe, w których przypadają dni usprawiedliwionej nieobecności w pracy nauczyciela lub dni ustawowo wolne od pracy, oraz w tygodniach, w których zajęcia rozpoczynają się lub kończą w środku tygodnia - za podstawę ustalenia liczby godzin ponad wymiarowych przyjmuje się obowiązkowy wymiar zajęć określony w art. 42 ust. 3 lub ustalony na podstawie art.42 ust. 7 Karty Nauczyciela, pomniejszony o 1/5 tego wymiaru (lub l/4, gdy dla nauczyciela ustalono czterodniowy tydzień pracy) za każdy dzień usprawiedliwionej nieobecności w pracy lub dzień ustawowo wolny od pracy. Liczba godzin ponad wymiarowych, za które nie przysługuje wynagrodzenie w takim tygodniu, nie może być jednakże większa niż liczba godzin przydzielonych w planie organizacyjnym
Wynagrodzenie za godziny ponad wymiarowe i godziny doraźnych zastępstw wypłaca się z dołu.

§8


Ustala się następujący podział specjalnego funduszu nagród dla nauczycieli, za ich osiągnięcia dydaktyczno - wychowawcze, stanowiącego l % planowanego rocznego funduszu wynagrodzeń osobowych nauczycieli:
1) 0,30% tego funduszu na nagrody Starosty
2) 0,70% tego funduszu na nagrody dyrektorów szkół.
Fundusz nagród w wysokości określonej w pkt. l pozostaje w dyspozycji organów przyznających nagrody. Wysokość nagród, zasady przyznawania oraz tryb składania wniosków określa organ uprawniony do przyznawania nagród w porozumieniu ze związkami zawodowymi zrzeszającymi nauczycieli.

§9


Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§10


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodnicząca Rady Powiatu
Iwona Stanek


Uzasadnienie

Na podstawie art.3D ust. 6 i art. 49 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r.- Karta Nauczyciela (Dz. U. z 1997 r. Nr 56, poz. 357 z późno zm.) organ prowadzący ustala wysokość stawek dodatków oraz szczegółowe warunki ich przyznawania, sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponad wymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz zasady podziału specjalnego funduszu nagród dla nauczycieli. W związku z powyższym wywołanie uchwały staje się zasadne.


Wicestarosta
Marian Świątkowski