BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
bip bip
bip bip
bip bip
  Instrukcja Szukaj    
Uchwały Rady Powiatu
Ilość odsłon: 575942

Data: 23 sierpnia 2000 r.
Nr uchwały: XIX/127/2000
Dotyczy: zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Inowrocławski

Uchwała Nr XIX/127/2000
Rady Powiatu w Inowrocławiu
z dnia 23 sierpnia 2000 r.


w sprawie zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Inowrocławski.

Na podstawie art. 12 ust. 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U z 1998 r. Nr 91, poz. 578 z późn. zm.) oraz art.42 ust.7 pkt. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta
Nauczyciela (Dz. U. z 1997 r. Nr.56, poz. 357 z późn. zm. )


Rada Powiatu
uchwala, co następuje:


§1

1. Nauczyciele zatrudnieni w pełnym Wymiarze zajęć, dla których plan zajęć, wynikający z planów nauczania lub organizacji pracy szkół i placówek, w danym okresie roku szkolnego nie wyczerpuje obowiązującego tego nauczyciela wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych lub ten wymiar, zobowiązani są do realizowania w innych okresach trwania roku szkolnego takiego wymiaru tygodniowej liczby zajęć (zwiększonego lub zmniejszonego), aby średni wymiar godzin zajęć nauczyciela w ciągu całego roku szkolnego odpowiadał obowiązkowemu wymiarowi godzin zajęć określonemu wart. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 1997 r. Nr.56 poz. 357 z późn. zm. ), zwanej dalej " Kartą Nauczyciela ". 2. Ustalony dla nauczyciela, na zasadach określonych w ust. 1, wymiar godzin zajęć różny w poszczególnych okresach roku szkolnego nie może w okresach realizacji i zwiększonego wymiaru godzin zajęć przekraczać z tego tytułu 1 1/4 etatu. 3. Plan zajęć ustalony według zasad, o którym mowa w ust. 1, powinien być określony dla każdego nauczyciela w planie organizacyjnym na dany rok szkolny i podany nauczycielowi do wiadomości przed rozpoczęciem roku szkolnego.

§2

1. Dla nauczycieli, którym w planie organizacyjnym na dany rok szkolny przydzielono liczbę godzin zajęć przekraczającą tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć - godzinami ponad wymiarowymi są godziny zajęć realizowane ponad tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć określonych według zasad ustalonych w § 1 ust. 1.
2. Dla nauczycieli zatrudnionych w niepełnym wymiarze zajęć, realizujących różny wymiar zajęć w poszczególnych okresach roku szkolnego, w umowie o pracę należy określić średni wymiar godzin zajęć dla całego okresu zatrudnienia.

§3


Przydzielone w planie organizacyjnym godziny zajęć, nie zrealizowane przez nauczyciela z powodu choroby lub z przyczyn leżących po stronie pracodawcy traktuje się dla rocznego rozliczenia godzin jak zrealizowane godziny zajęć, z zastrzeżeniem § 2 ust. 1.

§4


W przypadku rozwiązania z nauczycielem stosunku pracy przed upływem roku szkolnego, na który został ustalony różny plan zajęć, rozliczenie z przydzielonych w planie organizacyjnym godzin zajęć następuje z datą ustania stosunku pracy, z tym że za wszystkie przepracowane miesiące, bez względu na wymiar zrealizowanych zajęć, przysługuje nauczycielowi prawo do wynagrodzenia zasadniczego za obowiązkowy tygodniowy wymiar godzin zajęć określony w art. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela, a także za przepracowane w tym czasie godziny ponad wymiarowe.

§5


Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu

§6


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodnicząca Rady Powiatu
Iwona Stanek


Uzasadnienie


Na podstawie art.42 ust. 5 i 7 pkt. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 1997 r. Nr.56, poz.357 z późn. zm.) organ prowadzący ustala zasady rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego. W związku z powyższym wywołanie uchwały staje się zasadne.


Wicestarosta
Marian Świątkowski