BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
bip bip
bip bip
bip bip
  Instrukcja Szukaj    
Uchwały Rady Powiatu
Ilość odsłon: 575992

Data: 23 sierpnia 2000 r.
Nr uchwały: XIX/129/2000
Dotyczy: utworzenia środka specjalnego w Bursie Szkolnej Nr 1 w Inowrocławiu

Uchwała Nr XIX/129/2000
Rady Powiatu w Inowrocławiu
z dnia 23 sierpnia 2000 r.


w sprawie utworzenia środka specjalnego w Bursie Szkolnej Nr 1 w Inowrocławiu.

Na podstawie art. 79 ust. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 1996 r. Nr 67, poz. 329 z późn. zm.), art. 21 ust. l pkt. l i ust. 2 pkt. l ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 155, poz. 1014 z późn. zm.) oraz art. 12 pkt.
11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. Nr 91, poz. 578 z późn. zm.)

Rada Powiatu
uchwala, co następuje:


§1


Z dniem 1 września 2000 r. tworzy się środek specjalny w Bursie Szkolnej Nr 1 w Inowrocławiu, przy ul. Narutowicza 34.

§2


Środek specjalny pochodzić będzie z darowizn, opłat ustalonych zgodnie z obowiązującymi przepisami za: wyżywienie i noclegi uczniów
korzystających z bursy.

§3


Środek specjalny, o którym mowa w § 2, przeznacza się na dofinansowanie działalności Bursie Szkolnej Nr l w Inowrocławiu.

§4


Od 1 września 2000 r. środki finansowe, które nie dotyczą opłat wymienionych w § 2, a zgromadzone na rachunku środka specjalnego
będą rozliczane i przekazywane na konto dochodów Powiatu.

§5


Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§6


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodnicząca Rady Powiatu
Iwona Stanek


Uzasadnienie


Stosownie do art. 21 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 155, poz. 1014 z późn. zm.), środki specjalne są środkami finansowymi gromadzonymi przez jednostki budżetowe. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia środków specjalnych stwarza
możliwość racjonalnego gospodarowania pozyskanymi środkami finansowymi zgodnie z zasadami organizacyjno-prawnymi sektora finansów publicznych. W związku z powyżej przedstawionymi przesłankami wywołanie niniejszej uchwały jest uzasadnione.


Wicestarosta
Marian Świątkowski