BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
bip bip
bip bip
bip bip
  Instrukcja Szukaj    
Uchwały Rady Powiatu
Ilość odsłon: 576931

Data: 27 września 2000 r.
Nr uchwały: XX/155/2000
Dotyczy: zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w placówkach opiekuńczo-wychowawczych prowadzonych przez Powiat Inowrocławski

Uchwała XX/155/2000
Rady Powiatu w Inowrocławiu
z dnia 27 września 2000 r.


w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w placówkach opiekuńczo-wychowawczych prowadzonych przez Powiat Inowrocławski

Na podstawie art. 12 ust. 1 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U.Nr 91, poz.578 z późn..zm.) oraz art.42 ust.6 i 7 pkt.2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela tekst jednolity z 1997 r. Dz.U.Nr 56, poz.357 z późn. zm.)

Rada Powiatu
uchwala, co następuje:


§1


Nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w placówkach opiekuńczo - wychowawczych, prowadzonych przez. Powiat Inowrocławski obniża się tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć wychowawczych i opiekuńczych, określony w art. 42 ust.3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (tekst jednolity z 1997 r.. Dz.U.Nr 56, poz.357 z późn.zm.) do 6 godzin tygodniowo.

§2


Wymiar zajęć, ustalony zgodnie z §1, odnosi się również do nauczycieli zajmujących stanowiska kierownicze w zastępstwie nauczycieli, którym powierzono te stanowiska, z tym że obowiązuje on tych nauczycieli od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym zlecono nauczycielowi zastępstwo.

§3


1. Upoważnia się Starostę do zwalniania od realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć, o którym mowa w §1, w całości lub w części, nie dłużej jednak niż na okres jednego roku szkolnego,nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze. 2. Zwolnienie, o którym mowa w ust. 1, może nastąpić w szczególnie uzasadnionych przypadkach, na wniosek zainteresowanego nauczyciela po poinformowaniu odpowiednich struktur związkowych.

§4


Nauczyciele, którym powierzono stanowisko kierownicze mogą być zobowiązani do odpłatnej pracy w godzinach ponad wymiarowych zgodnie z posiadaną specjalnością w wymiarze nieprzekraczającym 4 godziny tygodniowo, jeżeli jest to podyktowane koniecznością zapewnienia opieki w placówce.

§5


Wykonanie uchwały powierzyć Zarządowi Powiatu.

§6


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodnicząca Rady Powiatu
Iwona Stanek


Uzasadnienie


Na podstawie (tekst jednolity z 1997 r., Dz.U.Nr 56, poz. 357 z późn.zm.) organ prowadzący ustala zasady udzielania i rozmiar zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze. W związku z powyższym wywołanie uchwały staje się zasadne.


Starosta
Leonard Maciejewski