BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
bip bip
bip bip
bip bip
  Instrukcja Szukaj    
Uchwały Rady Powiatu
Ilość odsłon: 575851

Data: 24 września 2003 r.
Nr uchwały: XIV/102/2003
Dotyczy: rozpatrzenia skargi na Starostę Inowrocławskiego dotyczącej odmowy zwrotu prawa jazdy
Uchwała Nr XIV/102/2003
Rady Powiatu w Inowrocławiu
z dnia 24 września 2003 r.


w sprawie rozpatrzenia skargi na Starostę Inowrocławskiego dotyczącej odmowy zwrotu prawa jazdy

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592, z 2002r. Nr 23, poz. 220,
Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688 i Nr 214, poz. 1806) w związku z art. 229 pkt 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071, z 2001r. Nr 49, poz. 509, z 2002r. Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 169, poz. 1387, z 2003r. Nr 130, poz. 1188)

Rada Powiatu
uchwala, co następuje:


§1

Po rozpatrzeniu skargi z dnia 8 września 2003r. L.dz 111/2003 na Starostę Inowrocławskiego dotyczącej odmowy zwrotu prawa jazdy uznać skargę za bezzasadną.

§2


Wykonanie uchwały powierzyć Przewodniczącej Rady Powiatu w Inowrocławiu.

§3


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodnicząca
Rady Powiatu w Inowrocławiu
Urszula Iwicka


Uzasadnienie


W dniu 12 września 2003 r. wpłynęła skarga do Przewodniczącej Rady Powiatu w Inowrocławiu. Skargę tę skierowano do zaopiniowania przez Komisję Rozwoju i Promocji Powiatu oraz Integracji z Unią Europejską. Komisja na swoim posiedzeniu 22 września 2003r. analizowała sprawę i stosowne stanowisko przesłała na ręce p. Przewodniczącej Rady Powiatu 23 września 2003r. stwierdzając, iż Starosta Inowrocławski postąpił w przedmiotowej sprawie z całą starannością i zgodnie z obowiązującym prawem.Podstawę prawną podjęcia przedmiotowej uchwały stanowi przepis art. 229 pkt 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071, z 2001r. Nr 49, poz. 509, z 2002r. Nr 113, poz. 984,m Nr 153, poz. 1271, Nr 169, poz. 1387, z 2003r. Nr 130, poz. 1188), zgodnie z którym Rada Powiatu rozpatruje skargi złożone na Starostę.