BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
bip bip
bip bip
bip bip
  Instrukcja Szukaj    
Uchwały Rady Powiatu
Ilość odsłon: 576226

Data: 29 listopada 2000 r.
Nr uchwały: XXII/164/2000
Dotyczy: upoważnienia Zarządu Powiatu w Inowrocławiu do sprawowania nadzoru nad zakładami opieki zdrowotne
Uchwała Nr XXII/164/2000
Rady Powiatu w Inowrocławiu
z dnia 29 listopada 2000 r.


w sprawie upoważnienia Zarządu Powiatu w Inowrocławiu do sprawowania nadzoru nad zakładami opieki zdrowotnej.

Na podstawie art. 12 pkt 11), art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. Nr 91, poz. 578 z późn. zm. ), art. 67 ust. 2, 3, 4, 5 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 91, poz. 408 z późn. zm.) oraz rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 18 listopada 1999 r. w sprawie szczegółowych zasad sprawowania nadzoru nad ' samodzielnymi publicznymi zakładami opieki zdrowotnej i nad jednostkami
transportu sanitarnego (Dz. U. Nr 94, poz. 1097)

Rada Powiatu
uchwala, co następuje:


§1


Upoważnić Zarząd Powiatu w Inowrocławiu do sprawowania nadzoru nad zakładami opieki zdrowotnej, w stosunku do których Rada Powiatu w Inowrocławiu przejęła uprawnienia organu, który zakłady te utworzył.

§2


Nadzór obejmuje kontrolę i ocenę działalności jednostki organizacyjnej oraz pracę jej kierownika, w szczególności w zakresie:
1) realizacji zadań statutowych, dostępności i poziomu udzielanych świadczeń,
2) prawidłowości gospodarowania mieniem,
3) gospodarki finansowej.

§3


Wykonanie uchwały powierzyć Zarządowi Powiatu w Inowrocławiu.

§4


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodnicząca
Rady Powiatu w Inowrocławiu
Iwona Stanek


Uzasadnienie


Wobec tego, że ustawa Z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej oraz rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 18 listopada 1999 r. nie upoważniają Zarządu Powiatu do sprawowania nadzoru nad SPZOZ istnieje potrzeba by Rada Powiatu jako organ stanowiący zgodnie z przysługującymi jej uprawnieniami takowego upoważnienia udzieliła. Zarząd będąc organem wykonawczym powiatu winien mieć możliwość nadzorowania, analizowania i kontrolowania gospodarki finansowej SPZOZ. Przyjęcie niniejszej uchwały poszerzy zakres nadzoru Zarządu Powiatu nad gospodarką finansową SPZOZ, pozwoli na bieżące analizowanie ewentualnych zagrożeń i bieżące informowanie Rady Powiatu o stanie finansów SPZOZ. Reasumując powyższe Komisja Rewizyjna wnioskuje by Rada Powiatu przedłożoną uchwałę przyjęła.


Przewodniczący
Komisji Rewizyjnej
Stanisław Jaworowski