BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
bip bip
bip bip
bip bip
  Instrukcja Szukaj    
Uchwały Rady Powiatu
Ilość odsłon: 575951

Data: 29 listopada 2000 r.
Nr uchwały: XXII/165/2000
Dotyczy: utworzenia Powiatowego Zespołu Ekonomiczno - Administracyjnego Szkół i Placówek Oświatowych w Inowrocławiu
Uchwała Nr XXII/165/2000
Rady Powiatu w Inowrocławiu
z dnia 29 listopada 2000 r.


w sprawie utworzenia Powiatowego Zespołu Ekonomiczno - Administracyjnego Szkół i Placówek Oświatowych w Inowrocławiu.

Na podstawie art. 6 ust. l i art. 12 pkt 8 lit. "i" Ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. Nr 91, poz. 578 z późniejszymi zmianami) oraz art. 5 ust. 7 pkt 3 i ust. 9 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity: Dz. U. Nr 67, poz. 329 z 1996 r. z późniejszymi zmianami) oraz art. 18 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 29 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 155, poz. 1014 z późniejszymi zmianami)

Rada Powiatu
uchwala, co następuje:


§1


1. Utworzyć Powiatowy Zespół Ekonomiczno - Administracyjny Szkół i Placówek Oświatowych jako jednostkę organizacyjną powołaną dla obsługi ekonomiczno - administracyjnej szkół i placówek oświatowych Powiatu Inowrocławskiego.
2. Siedzibą jednostki będzie miasto Inowrocław.

§2


Określić termin utworzenia jednostki, o której mowa w §1, na dzień 1 kwietnia 2001 roku.

§3


Do zadań jednostki, o której mowa w §l należy w szczególności:
- obsługa spraw administracyjno - gospodarczych szkół i placówek - obsługa inwestycji i remontów - obsługa finansowo - księgowa
- prowadzenie prac statystycznych oraz sporządzanie wymaganych sprawozdań w zakresie realizacji zadań.

§4


Jednostce nadaje się statut będący załącznikiem do niniejszej uchwały.

§5


Jednostka organizacyjna, o której mowa w §l będzie jednostką budżetową.

§6


Jednostka organizacyjna, o której mowa w §l przejmie w części mienie szkół i placówek oświaty służące wykonywaniu obsługi ekonomiczno - administracyjnej szkół i placówek.

§7


Wykonanie uchwały powierzyć Zarządowi Powiatu.

§8


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodnicząca Rady Powiatu
Iwona Stanek


Uzasadnienie


W związku z Uchwałą Nr X/53/99 Rady Powiatu w Inowrocławiu z dnia 22.09.1999 r. w sprawie realizacji budżetu w 1999 r. (patrz załącznik do Uchwały - pkt. 1 i 2 - stanowisko Komisji Budżetu i Finansów), zasadne staje się podjęcie Uchwały Rady Powiatu w sprawie utworzenia Powiatowego Zespołu Ekonomiczno - Administracyjnego Szkół i Placówek Oświatowych. Powstanie Zespołu przyczyni się do usprawnienia obsługi ekonomiczno - administracyjnej szkół oraz umożliwi efektywniejsze gospodarowanie środkami finansowymi.


Wicestarosta
Marian Świątkowski

Załączniki:

zal.165.pdf  -> pobierz
  Rozmiar: 166KB
  Data dodania: czwartek, 9 października 2003, godz. 13:59
  Typ MIME: application/pdf