BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
bip bip
bip bip
bip bip
  Instrukcja Szukaj    
Uchwały Rady Powiatu
Ilość odsłon: 576945

Data: 29 listopada 2000 r.
Nr uchwały: XXII/167/2000
Dotyczy: podstawowych wskaźników wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Inowrocławiu
Uchwała Nr XXII/167/2000
Rady Powiatu w Inowrocławiu
z dnia 29 listopada 2000 r.

w sprawie podstawowych wskaźników wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Inowrocławiu.

Na podstawie art.12 , pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. Nr 91, poz.578 z poźń. zm.) oraz § 2 pkt 2 i § 3 ust.3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 lipca 2000 roku w sprawie zasad wynagradzania i wymagań kwalifikacyjnych pracowników samorządowych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych jednostek samorządu terytorialnego ( Dz. U. Nr 61, poz.708 )

Rada Powiatu
uchwala, co następuje:


§1


Ustalić wysokość najniższego wynagrodzenia zasadniczego w pierwszej kategorii zaszeregowania określonego w tabeli miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego dla pracowników zatrudnionych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Inowrocławiu w kwocie 400,00 zł.

§2


Wyrazić zgodę na ustalenie wartości jednego punktu w tabelach punktowych rozpiętości dla poszczególnych kategorii zaszeregowania przez pracodawcę, o którym mowa w §1 w kwocie 4,00 zł.

§3


Wykonanie uchwały powierzyć Zarządowi Powiatu.

§4


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodnicząca Rady Powiatu
Iwona Stanek


Uzasadnienie


W związku z wejściem w życie rozporządzenia z dnia 26 lipca 2000 roku w sprawie zasad wynagradzania i wymagań kwalifikacyjnych pracowników zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych jednostek samorządu terytorialnego przestały obowiązywać dotychczasowe zasady wynagradzania pracowników zatrudnionych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Inowrocławiu określone w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1990 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (tekst jednolity Dz.U. Nr 111, poz. 493 z późń. zm) Zgodnie z cyt. rozporządzeniem wysokość najniższego wynagrodzenia zasadniczego oraz wartość jednego punktu tego wynagrodzenia ustala Rada Powiatu. Ustalenie wysokości najniższego wynagrodzenia zasadniczego na poziomie 400,00 zł oraz wartości jednego punktu na poziomie 4,00 zł. nie spowoduje dodatkowego obciążenia budżetu powiatu. Proponowane stawki wynagrodzeń pozwalają na zachowanie dotychczasowych wynagrodzeń pracowników wspomnianego Urzędu. Z powyższych przyczyn podjęcie przez Radę Powiatu uchwały w sprawie podstawowych wskaźników wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Inowrocławiu uważam za zasadne.


Wicestarosta
Marian Świątkowski