BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
bip bip
bip bip
bip bip
  Instrukcja Szukaj    
Uchwały Rady Powiatu
Ilość odsłon: 575977

Data: 18 grudnia 2002 r.
Nr uchwały: III / 28 / 2002
Dotyczy: określenia składu osobowego stałych komisji Rady Powiatu
Uchwała Nr III/28/2002
Rady Powiatu w Inowrocławiu
z dnia 18 grudnia 2002 roku


w sprawie określenia składu osobowego stałych komisji Rady Powiatu


Na podstawie art. 16 ust. 1,2 i art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz. 558 i Nr 113, poz. 984)

Rada Powiatu
uchwala, co następuje:

§ 1


Określić następujące składy osobowe stałych komisji Rady Powiatu powołanych uchwałą Nr II / 14 / 2002 Rady Powiatu w Inowrocławiu z dnia 29 listopada 2002 r. w sprawie powołania stałych komisji Rady Powiatu:

1.Komisja Rewizyjna

- Owedyk Stanisław - Przewodniczący
- Sieradzki Andrzej - Wiceprzewodniczący
- Kozłowska Barbara - Sekretarz
- Łopatyńska Franciszka - Członek
- Szwagrzyk Piotr - Członek

2. Komisja Bezpieczeństwa Obywateli, Ładu i Porządku Publicznego

- Eska Barbara - Przewodniczący
- Bańkowska Wanda - Wiceprzewodniczący
- Janeczek Stefan - Członek
- Orczykowski Andrzej - Członek
- Sieradzki Andrzej - Członek

3. Komisja Edukacji, Kultury, Kultury Fizycznej, Turystyki i Sportu

- Naumann Jerzy - Przewodnicz±cy
- Antoniewicz Andrzej - Wiceprzewodniczący
- Kozłowski Andrzej - Członek
- Orczykowski Andrzej - Członek
- Szubarga Marek - Członek

4. Komisja Zdrowia i Polityki Społecznej

- Kwiatkowski Lucjan - Przewodniczący
- Harenda Joanna - Wiceprzewodniczący
- Nowakowski Andrzej - Członek
- Skarbiński Lech - Członek
- Szumlańska Zyta - Członek

5. Komisja Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa

- Luber Piotr - Przewodniczący
- Parada Bogdan - Wiceprzewodniczący
- Biemacki Jan - Członek
- Skarbiński Lech - Członek
- Rosa Marek - Członek

6. Komisja Rozwoju i Promocji Powiatu oraz Integracji z Unią Europejską

- Bąkowski Zenon - Przewodniczący
- Nowakowski Andrzej - Wiceprzewodniczący
- Gawęda Jerzy - Członek
- Owedyk Stanisław - Członek
- Szumlańska Zyta - Członek

§2


Wykonanie uchwały powierzyć Przewodniczącej Rady Powiatu w Inowrocławiu.

§3


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodnicząca
Rady Powiatu w Inowrocławiu
Urszula IwickaUZASADNIENIE


Wywołanie niniejszej uchwały staje się zasadne, gdyż § 45 pkt 1 i 6 Statutu Powiatu Inowrocławskiego, przyjętego uchwałą Nr IV/15/99 Rady Powiatu w Inowrocławiu z dnia 23 stycznia 1999 r. w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Inowrocławskiego (Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko - Pomorskiego Nr 50, poz. 445 i Nr 50, poz. 446 oraz z 2002 r. Nr 31, poz. 571 ) zobowiązuje Radę Powiatu do określenia składu osobowego jej stałych i doraźnych komisji.
Komisja Budżetu i Finansów powołana została Uchwałą Nr II/16/2002 Rady Powiatu w Inowrocławiu w dniu 29 listopada 2002 r.

Przewodnicząca
Rady Powiatu w Inowrocławiu
Urszula Iwicka