BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
bip bip
bip bip
bip bip
  Instrukcja Szukaj    
Uchwały Rady Powiatu
Ilość odsłon: 575908

Data: 29 grudnia 2000 r.
Nr uchwały: XXIII/171/2000
Uchwała Nr XXIII/171/2000
Rady Powiatu w Inowrocławiu
z dnia 29 grudnia 2000 r.


w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie przez Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Inowrocławiu zakupu ze środków dotacji celowej Ministra Zdrowia aparatury i sprzętu medycznego w postaci: aparatu do znieczulenia, respiratora, kardiomonitorów, lampy operacyjnej, defibrylatorów i komputerów z przeznaczeniem dla Oddziału Ratunkowego Szpitala Powiatowego w Inowrocławiu w ramach realizacji " Programu Zintegrowanego Ratownictwa Medycznego 2000 r."

Na podstawie art. 12 pkt. 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym ( Dz. U. Nr 91 ,poz. 578 z późn. zm.1 oraz pkt. li pkt. 6 załącznika do Uchwały Nr XVIII)118) 2000 Rady Powiatu w Inowrocławiu z dnia 28 czerwca 2000 r. w sprawie określenia zasad zbywania, wydzierżawiania lub wynajęcia majątku trwałego Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Inowrocławiu oraz dokonywania przez ten Zakład zakupu lub przyjęcia darowizny aparatury i sprzętu medycznego

Rada Powiatu
uchwala ,co następuje:


§1


Wyrazić zgodę na dokonanie przez Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Inowrocławiu zakupu ze środków dotacji celowej Ministra Zdrowia przeznaczonej na realizację " Programu Zintegrowanego Ratownictwa Medycznego 2000 " następującej aparatury medycznej przeznaczonej dla Oddziału Ratunkowego Szpitala Powiatowego w Inowrocławiu: aparatu do znieczulenia o wartości 160.000,00 zł,
respiratora o wartości 75.000,00 zł,
kardiomonitora o wartości 80.000.00 zł,
kardiomonitorów w ilości 5 szt. o wartości 175.000,00 zł,
lampy operacyjnej o wartości 30.000,00 zł,
defibrylatorów w ilości 2 szt. o wartości 30.000,00 zł,
komputerów w ilości 5 szt. o wartości 20.000,00 zł.

§2


Wykonanie uchwały powierzyć Zarządowi Powiatu.

§3


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodnicząca Rady Powiatu
Iwona Stanek


Uzasadnienie


W dniu 28 listopada 2000 r. do Rady Powiatu w Inowrocławiu wpłynął wniosek dyrektora Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Inowrocławiu o wyrażenie zgody na dokonanie przez tenże Zakład ze środków dotacji celowej Ministra Zdrowia przeznaczonej na realizację " Programu Zintegrowanego Ratownictwa Medycznego 2000 r." zakupu aparatury medycznej w postaci:
aparatu do znieczulenia o wartości 160.000,00 zł,
respiratora o wartości 75.000,00 zł,
kardiomonitora o wartości 80.000,00 zł,
kardiomonitorów w ilości szt. 5 o wartości 175.000,00 zł,
lampy operacyjnej o wartości 30.000,00 zł,
defibrylatorów w ilości 2 szt. o wartości 30.000,00 zł,
komputerów w ilości 5 szt. o wartości 20.000,00 zł.
Wniosek ten uzyskał akceptację Rady Społecznej Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Inowrocławiu, która na posiedzeniu w dniu 17 listopada 2000 r. Uchwałą Nr XIX/2000 r. wyraziła zgodę na zakup wspomnianej aparatury. Wniosek dyrektora Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Inowrocławiu spełnia wymogi formalne określone w załączniku do Uchwały Nr XVIII/1 08/2000 z dnia 28 czerwca 2000 r. w sprawie zasad zbywania, wydzierżawiania lub wynajęcia majątku trwałego Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Inowrocławiu oraz dokonywania przez tenże Zakład zakupu lub przyjęcia darowizny aparatury i sprzętu medycznego. Wartość zakupu przekracza 100.000 EURO stąd zgodnie z pkt. 6 załącznika cytowanej Uchwały Rady Powiatu wyrażenie zgody na zakup wspomnianej aparatury należy do właściwości Rady Powiatu. Wyrażając przekonanie, iż dokonanie wspomnianych zakupów spowoduje podniesienie poziomu i poprawę warunków działania zarówno Oddziału Ratunkowego jak i całego Zakładu, a co za tym idzie wzrost poziomu jakości świadczonych usług medycznych uważam za zasadne podjęcie przez Radę Powiatu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie przez Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Inowrocławiu ze środków dotacji celowej Ministra Zdrowia zakupu aparatury i sprzętu medycznego w postaci aparatu do znieczulenia, kardiomonitorów, lampy operacyjnej, defibrylatorów komputerów z przeznaczeniem dla Oddziału Ratunkowego Szpitala Powiatowego w Inowrocławiu w ramach realizacji: "Programu Zintegrowanego Ratownictwa Medycznego 2000"


Starosta
Leonard Maciejewski