BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
bip bip
bip bip
bip bip
  Instrukcja Szukaj    
Uchwały Rady Powiatu
Ilość odsłon: 575877

Data: 31 stycznia 2001 r.
Nr uchwały: XXIV/178/2001
Dotyczy: przyjęcia sprawozdania z działalności Komendanta Powiatowego Policji w tym informacji o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego w Powiecie Inowrocławskim w 2000 roku
Uchwała Nr XXIV/178/2001
Rady Powiatu w Inowrocławiu
z dnia 31 stycznia 2001 r.


w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Komendanta Powiatowego Policji w tym informacji o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego w Powiecie Inowrocławskim w 2000 roku.

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. Nr 91, poz. 578 z późn.zm.) w związku z art. 10 ust. 1,3 i 4 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji j.t. z 2000 r. (Dz.U.Nr 101, poz. 1092)

Rada Powiatu
uchwala, co następuje:


§1


Przyjąć sprawozdanie z działalności Komendanta Powiatowego Policji w Inowrocławiu, w tym informacji o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego w Powiecie Inowrocławskim w 2000 r., stanowiące załącznik do przedmiotowej uchwały.

§2


Wykonanie uchwały powierzyć Zarządowi Powiatu, z wyłączeniem czynności zastrzeżonych do kompetencji Policji na podstawie obowiązujących przepisów prawa.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodnicząca Rady Powiatu
Iwona Stanek


Uzasadnienie


Zasadność wywołania niniejszej uchwały stanowią przepisy zawarte wart. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. Nr 91, poz. 578 z późn. zm.) oraz w związku z art. 10 ust. 1,3 i 4 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policjij. t. z 2000 r. (Dz. U. Nr 101, poz. 1092).


Przewodnicząca Rady Powiatu
Iwona Stanek