BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
bip bip
bip bip
bip bip
  Instrukcja Szukaj    
Uchwały Rady Powiatu
Ilość odsłon: 577062

Data: 31 stycznia 2001 r.
Nr uchwały: XXIV/182/2001
Dotyczy: zniesienia współwłasności
Uchwała Nr XXIV/182/2001
Rady Powiatu w Inowrocławiu
z dnia 31 stycznia 2001 r.

w sprawie zniesienia współwłasności.

Na podstawie art. 211 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.) oraz art. 12 pkt 8) lit. a) ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. Nr 91, poz. 578 z późn. zm.)

Rada Powiatu
uchwala, co następuje:


§1


Wyrazić zgodę na zniesienie współwłasności nieruchomości zabudowanej, położonej w Inowrocławiu przy ul. Roosevelta 36-38,oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 78 na karcie mapy nr 12, o pow. 1,0192 ha, zapisanej w księdze wieczystej KW nr 13977, prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Inowrocławiu, V Wydział Ksiąg Wieczystych, stanowiącej współwłasność Gminy Miasta Inowrocław w 37984/61653 częściach i Powiatu Inowrocławskiego w 23669/61653 częściach, w następujący sposób:
- działka nr 78/2 o pow. 0,6278 ha zabudowana ratuszem stanowić będzie własność Gminy Miasta Inowrocław,
- działka 78/3 o pow. 0,3914 ha wraz z nowym budynkiem administracyjnym stanowić będzie własność Starostwa Powiatowego w Inowrocławiu.
Mapa z oznaczeniem nieruchomości stanowi załącznik do uchwały.

§2


Wykonanie uchwały powierzyć Zarządowi Powiatu w Inowrocławiu.

§3


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodnicząca Rady Powiatu
Iwona Stanek


Uzasadnienie

Decyzjami Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 28.01.2000 r. nr GKN-III-7242-56/81600 i z dnia 26.04.2000 r. nr GKN-III-7723-1/6/00 nieruchomość opisana w §1 niniejszej uchwały stała się współwłasnością w częściach ułamkowych Gminy Miasta Inowrocław i Powiatu Inowrocławskiego. Zgodnie z art. 211 Kodeksu cywilnego współwłaścicielom przysługuje roszczenie o zniesienie współwłasności. W wyniku ustaleń dokonanych między współwłaścicielami, podjęto działania zmierzające do geodezyjnego wydzielenia budynków wraz z terenem i zniesienia współwłasności. Podział nieruchomości ma na celu właściwe zarządzanie budynkami i przyległym terenem, a także pozwoli na samodzielne wykonywanie praw i obowiązków właściciela posesji. Inicjatorem wywołania niniejszej uchwały jest Zarząd Powiatu Inowrocławskiego.


Starosta
Leonard Maciejewski

Załączniki:

zal.182.pdf  -> pobierz
  Rozmiar: 68KB
  Data dodania: piątek, 10 października 2003, godz. 09:03
  Typ MIME: application/pdf