BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
bip bip
bip bip
bip bip
  Instrukcja Szukaj    
Uchwały Rady Powiatu
Ilość odsłon: 575923

Data: 28 lutego 2001 r.
Nr uchwały: XXV/188/2001
Dotyczy: odwołania Rady Społecznej Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Inowrocławiu
Uchwała Nr XXV/188/2001
Rady Powiatu w Inowrocławiu
z dnia 28 lutego 2001 r.

w sprawie odwołania Rady Społecznej Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Inowrocławiu.

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. Nr 91, poz. 578 z późn. zm.) oraz art. 45 ust. 8 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 91, poz. 408 z późn. zm.)

Rada Powiatu
uchwala, co następuje:


§1


Odwołać z dniem 31 marca 2001 r. Radę Społeczną Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Inowrocławiu.

§2


Ustalić liczbę wybieranych przez Radę Powiatu członków Rady Społecznej Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Inowrocławiu na 5 osób.

§3


Zobowiązać Starostę Inowrocławskiego do przedstawienia Radzie Powiatu w terminie do dnia 25 marca 2001 r. propozycji nowego składu Rady.

§4


Wykonanie uchwały powierzyć Zarządowi Powiatu.

§5


Traci moc Uchwała Nr VII/41/99 z dnia 28 kwietnia 1999 r. Rady Powiatu w Inowrocławiu.

§6


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodnicząca Rady Powiatu
Iwona Stanek


Uzasadnienie


Zgodnie z art. 45 ust. 8 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 roku o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 91, poz. 408 z późn. zm.) w publicznych zakładach opieki zdrowotnych Radę Społeczną powołuje organ, który utworzył zakład. Organem tym w odniesieniu do Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Inowrocławiu jest powiat Inowrocławski, a w jego imieniu Rada Powiatu, która jest organem stanowiącym Powiatu.
Mając na uwadze usprawnienie funkcjonowania Rady Społecznej PSZOZ w Inowrocławiu zmniejszenie jej składu osobowego jest w pełni uzasadnione.


Starosta
Leonard Maciejewski