BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
bip bip
bip bip
bip bip
  Instrukcja Szukaj    
Uchwały Rady Powiatu
Ilość odsłon: 575954

Data: 30 sierpnia 2001 r.
Nr uchwały: XXX/242/2001
Dotyczy: zmian w budżecie Powiatu Inowrocławskiego na 2001 r.
Uchwała Nr XXX/242/2001
Rady Powiatu w Inowrocławiu
z dnia 30 sierpnia 2001 r.


w sprawie zmian w budżecie Powiatu Inowrocławskiego na 2001 r.

Na podstawie art. 12 pkt. 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. Nr 91, poz. 578 z późn. zm. ) oraz art. 109 i art. 124 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 155, poz. 1014 z późn. zm.)

Rada Powiatu
uchwala, co następuje:

§1


W budżecie Powiatu Inowrocławskiego na 2001 r. przyjętym Uchwałą Nr XXIII/170/2000 Rady Powiatu w Inowrocławiu z dnia 29 grudnia 2000 r. w sprawie budżetu Powiatu Inowrocławskiego na 2001 r. (z późn. zm.) dokonać następujących zmian: II w dochodach budżetowych:
- w § 1 pkt. 1 "Dochody" kwotę ,,91.194.748,- zł" zastąpić kwotą ,,94.544.339,- zł"
w § 1 pkt.2 lit. a ,,-plan finansowy z zakresu administracji rządowej - zadania zlecone powiatowi kwotę 23.469.100,-zł" zastąpić kwotą ,,25.581.079,- zł"
- w § 1 pkt.2 Iit.b "dotacje z budżetu państwa na realizację zadań własnych powiatu" kwotę ,,15.110.680,- zł" zastąpić kwotą ,,16.180.592,- zł" 21 w wydatkach budżetowych:
- w § 2 pkt. 1 "Wydatki" kwotę ,,92.466.754,-" zastąpić kwotą ,,95.816.345,- zł"
- w §2 pkt.2 ppkt.1) "wydatki bieżące" kwotę ,,89.995.904,- zł" zastąpić kwotą ,,93.013.833,- zł"
- w § 2 pkt.2 lit.a "plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej zleconych powiatowi oraz zadań przejętych przez powiat" kwotę ,,23.469.100,- zł" zastąpić kwotą ,,25.581.079,- zł"
- w § 2 pkt.2Iit.b "wynagrodzenia i pochodne" kwotę ,,62.338.601,- zł" zastąpić kwotą ,,63.473.331,- zł"
- w § 2 pkt.2 ppkt.2) "wydatki majątkowe" kwotę ,,2.470.850,- zł" zastąpić kwotą ,,2.802.512,- zł" w tym: na inwestycje" kwotę ,,2.449.850,- zł" zastąpić kwotą ,,2.581.512,- zł"
Wprowadzone zmiany nie wpływają na wysokość deficytu budżetowego powiatu.

§2


Zmiany w planach dochodów i wydatków określonych w §1 niniejszej uchwały, w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej, prezentuje załącznik nr 1 i 2. Skorygowany plan środków specjalnych przedstawia załącznik nr 3.

§3


Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§4

Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia i podlega publikacji w sposób zwyczajowo przyjęty.


Przewodnicząca Rady Powiatu
Iwona Stanek


Uzasadnienie


Zarząd Powiatu w Inowrocławiu występuje z inicjatywą uchwałodawczą dot. zmian budżetu na 2001 rok i tak:
I. Dochody
1. Stosownie do pism Kujawsko - Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego znak:
F.I.-3013/W/18/2001 i F.I.- 3013/W/19/2001 z dnia 29.06.2001 r.,
F.I.- 3013/W/20/2001 r. z dnia 17.07.2001 r., F.I.-3013/W/22/2001 z dnia 30.07.2001 r. oraz F.I. - 3013/W/19 20/2001 z dnia 9.08.2001 r. dokonano zwiększenia planu dochodów budżetowych o łączną kwotę 3.181.891,- zł z czego:
- w dziale 750 "Administracja publiczna", rozdziale 75045 "Komisje poborowe" o kwotę. 1.275,- zł I na pokrycie kosztów poboru przeprowadzonego na terenie Miasta Inowrocławia,
- w dziale 754 "Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa" ,
. rozdziale 75405 "Komendy powiatowe Policji" o kwotę 779.704,- zł z przeznaczenIem na :
. zakup paliwa do pojazdów służbowych oraz na opłaty za zanieczyszczenie środowiska 29.000,- zł
. zwiększenie od l stycznia 2001 r. uposażeń funkcjonariuszy Policji w związku ze wzrostem wskaźnika wielokrotności kwoty bazowej stanowiącej przeciętne uposażenie funkcjonariuszy 750.704,- zł . rozdziale 75411 "Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej" o kwotę 319.000,- zł z przeznaczeniem na zwiększenie od l stycznia 2001 r. uposażeń funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej w związku ze wzrostem wskaźnika wielokrotności kwoty bazowej stanowiącej przeciętne uposażenie funkcjonariuszy,
- w dziale 851 "Ochrona zdrowia", rozdziale 85156 "Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego" o kwotę 1.012.000,- zł z przeznaczeniem na uzupełnienie środków na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za bezrobotnych bez prawa do zasiłku,
- w dziale 853 "Opieka społeczna", rozdziale 85302 "Domy Pomocy Społecznej" o kwotę 307.120,- zł z przeznaczeniem dla Domu Pomocy Społecznej w Warzynie na wydatki bieżące związane z uruchomieniem nowych miejsc 57.120,- zł oraz na zakończenie trwających inwestycji 250.000,- zł
- w dziale 854 "Edukacyjna opieka wychowawcza", rozdziale 85415 "Pomoc materialna dla uczniów" o kwotę 306.792,- zł z przeznaczeniem na sfinansowanie pomocy materialnej, w tym stypendiów, dla młodzieży wiejskiej w okresie styczeń - czerwiec 2001 r. w ramach programu wyrównania szans edukacyjnych uczniów pochodzących z terenów wiejskich - zgodnie z postanowieniami dokumentu rządowego pn. "Pakt dla rolnictwa i obszarów wiejskich",
- w dziale 921 "Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego", rozdziale 92118 "Muzea" o kwotę 456.000,- zł z przeznaczeniem na finansowanie bieżących zadań własnych jednostek samorządu terytorialnego, związanych z prowadzeniem instytucji kultury, przejętych w dniu 1 stycznia 1999 r. dla Muzeum im. Jana Kasprowicza.
2. W wyniku zawartych umów z Marszałkiem Województwa Kujawsko - Pomorskiego dokonano zwiększenia o łączną kwotę 45.000,- zł § 233 "Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego". Z powyższej kwoty przypada na:
a) Umowa Nr 14/90 z dnia 18 lipca 2001 r. w sprawie przekazania Powiatowi środków w wysokości 25.000,- zł na realizację zadania pod nazwą "Przyłączenie obiektu Zespołu Szkół Specjalnych do sieci miejskiego kolektora ściekowego w Inowrocławiu wraz z robotami towarzyszącymi", ujętego w Kontrakcie wojewódzkim na lata 2001- 2002.
b) Umowa Nr 31/14 z dnia 18 lipca 2001 r. w sprawie przekazania Powiatowi środków w wysokości 20.000- zł na realizację zadania pn. "Prace konserwatorskie - Pałac Mieszczański" , ujętego w Kontrakcie wojewódzkim na lata 2001- 2002 .
3. W związku ze sprzedażą mostu składanego MS - 54 w miejscowości Wojdal za kwotę 80.000,- zł dokonano zwiększenia planu dochodów w dziale 600 "Transport i łączność", rozdziale 60014 "Drogi publiczne powiatowe".
4. Tytułem wprowadzenia ponadplanowych dochodów z najmu i dzierżaw, nieplanowanych różnych wpływów (m.in. nadwyżka z gospodarstw pomocniczych DPS) , dochody budżetowe zwiększono o kwotę 42.700,- zł .
II. Wydatki
1.Zwiększenie planu wydatków w rozdziałach:
- 75045 "Komisje poborowe o kwotę 1.275,- zł
- 75405 "Komendy powiatowe Policji" o kwotę 779.704,- zł
- 75411 "Komendy powiatowe Państwowej straży Pożarnej" 319.000,- zł
- 85156 "Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia
zdrowotnego" o kwotę 1.012.000,- zł
- 85302 "Domy Pomocy Społecznej" o kwotę 307.120,- zł
- 85415 "Pomoc materialna dla uczniów" o kwotę 306.792,- zł
- 92118 "Muzea" o kwotę 456.000.- zł
Razem 3.181.891.- zł
nastąpiło na skutek decyzji Wojewody Kujawsko - Pomorskiego o zwiększeniu planu dochodów budżetowych w tych rozdziałach, co szczegółowo omówiono w części I, pkt. l niniejszego uzasadnienia.
2. W związku z zawartymi umowami z Marszałkiem Województwa Kujawsko - Pomorskiego dokonano zwiększenia planu wydatków na łączna kwotę 45.000,- zł i tak: - rozdział 80145 "Szkoły podstawowe specjalne" 25.000,- zł - rozdział 92120 "Ochrona i konserwacja zabytków 20.000,- zł (Szczegółowe omówienie część I, pkt.2 niniejszego uzasadnienia)
3. Środki w wysokości 80.000,- zł uzyskane ze sprzedaży mostu składanego MS - 54 w miejscowości Wojdal przeznaczono na zwiększenie planu wydatków w rozdziale:
- 60014 "Drogi publiczne powiatowe" o kwotę 43.000,- zł W ramach w/wym. kwoty zakupiony zostanie przez Zarząd Dróg Powiatowych Z/S w Latkowie samochód osobowy marki Fiat Seicento i rębarka do gałęzi.
- 85333 "Powiatowe urzędy pracy" o kwotę 37.000,- zł na działalność bieżącą Powiatowego Urzędu Pracy w Inowrocławiu.
4.Kwotę 42.700,- zł (ponadplanowe dochody z najmu i dzierżaw, nieplanowane różne wpływy) przeznaczono na dofinansowanie działalności bieżącej Powiatowego Urzędu Pracy w Inowrocławiu.
5.Dokonano uruchomienia rezerwy ogólnej i celowej na łączną kwotę 149.150,- zł z tego:
- rezerwy ogólnej na kwotę 132.500,- zł z przeznaczeniem na :
. modernizację i dostosowanie sieci centralnego ogrzewania w Powiatowym Inspektoracie Weterynarii w Inowrocławiu 5.000,- zł . pokrycie wydatków działalności Komisji egzaminacyjnej powołanej dla nauczycieli domów Dziecka ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego 1.650,- zł
. zakup komputera i wyposażenie pomieszczenia Zespołu Zarządzania Kryzysowego 35.000,- zł
. działalność bieżącą Powiatowego Urzędu Pracy w Inowrocławiu 20.300,- zł Przyznane dotacje celowe na działalność tej jednostki są drastycznie niskie i zabezpieczały w grupie wydatków rzeczowych jedynie wykonanie I półr.br.
. działalność bieżącą Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego 25.000,- zł Kwota ta, wynikająca ze szczegółowej kalkulacji jest wystarczającym do końca br. wsparciem dla jednostki, której aktualny, niedoszacowany budżet utrudnia nieprawidłowe wykonywanie zadań,
. zwiększenie zatrudnienia o 3 etaty w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Inowrocławiu 32.300,- zł W związku ze zmianą przepisów dot. pomocy społecznej zachodzi konieczność zwiększenia liczy pracowników socjalnych o 2 osoby (obecnie zatrudnionych jest 2 pracowników) oraz zatrudnienia ekonomisty.
. zwiększenie zatrudnienia o 2 etaty w Powiatowym Zespole ds. Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności (przy 50% refundacji kosztów) 13.250,- zł (do chwili obecnej pracownicy zatrudnieni byli w ramach robót interwencyjnych ).
- rezerwy celowej DPS na kwotę 16.650,- zł z przeznaczeniem na:
. usunięcie awarii przewodu kanalizacyjnego w Domu Pomocy Społecznej w Kołudzie Małej 2.000,- zł
. wymianę skorodowanego zasobnika ciepłej wody i pompy cyrkulacyjnej w Domu Pomocy Społecznej w Warzynie 14.650,- zł
6. Na wniosek Dyrektora Domu Dziecka w Jaksicach dokonano przeniesienia planowanych wydatków między paragrafami zwiększając o kwotę 13.718,- zł wynagrodzenia z pochodnymi a zmniejszając poz. "Materiały i wyposażenie". Powyższe spowodowane zostało brakiem środków na podwyżki płac dla nauczycieli od dnia 1.01.2001 r. zgodnie z Rozporządzeniem Ministerstwa Edukacji Narodowej z dnia 22.03.2001 r. (Dz.U.Nr 52 poz.544 ).
7. Zgodnie z wnioskiem Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Inowrocławiu dokonano przeniesienia planowanych wydatków między paragrafami na łączną kwotę 8.662,- zł zwiększając o w/wym. kwotę poz. "Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych" z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu przyczepy do posiadanego już ciągnika rolniczego oraz zakup komputera.
8. W celu zakwalifikowania wydatków zgodnie z obowiązującą klasyfikacją budżetową dokonano w rozdziale 60014 "Drogi publiczne powiatowe" zmniejszenia poz. "Wydatki inwestycyjne jedno budżetowych" o kwotę 200.000,- zł a zwiększenia o analogiczną kwotę poz. "Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne".
9. W związku z podjętą Uchwałą Nr XXX/24 1/2001 Rady Powiatu w Inowrocławiu z dnia 30 sierpnia br. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Korzenna w Powiecie Nowosądeckim na cele związane z usuwaniem skutków powodzi dokonano zmniejszenia planowanych wydatków w dziale 750 "Administracja publiczna", rozdziale 75019 "Rady powiatów" , poz. "Różne wydatki na rzecz osób fizycznych" o kwotę 5.000,- zł, a zwiększenia o analogiczną kwotę poz. "Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego" w rozdziale 75078 "Usuwanie skutków klęsk żywiołowych". W /wym. kwotę uzyskano tytułem oszczędności środków z diet radnych Powiatu Inowrocławskiego za nieobecność na sesjach Rady Powiatu, posiedzeniach Komisji Rady lub Zarządu Powiatu.
10. W wyniku złożonych przez jednostki organizacyjne korekt planów środków specjalnych dokonano zmiany tych planów. Skorygowany zbiorczy plan środków specjalnych przedstawia zał. nr 3 do niniejszej uchwały.


Starosta
Leonard Maciejewski