BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
bip bip
bip bip
bip bip
  Instrukcja Szukaj    
Uchwały Rady Powiatu
Ilość odsłon: 576220

Data: 30 sierpnia 2001 r.
Nr uchwały: XXX/241/2001
Dotyczy: udzielenia pomocy finansowej Gminie Korzenna w Powiecie Nowosądeckim na cele związane z usuwaniem skutków powodzi
Uchwała Nr XXX/241/2001
Rady Powiatu w Inowrocławiu
z dnia 30 sierpnia 2001 r.

w sprawie: udzielenia pomocy finansowej Gminie Korzenna w Powiecie Nowosądeckim na cele związane z usuwaniem skutków powodzi.

Na podstawie art. 7a, art. 12, pkt. 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. Nr 91 , poz. 578 z późn. zm. ) w zw. z art. 1 17 a ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 155 , poz. 1 O 14 z późn . zm .)

Rada Powiatu
uchwala, co następuje:


§1


Udzielić pomocy finansowej Gminie Korzenna w Powiecie Nowosądeckim na cele związane z usuwaniem skutków powodzi w kwocie 5.000 tys. ( słownie: pięć tysięcy) złotych.

§2


Udzielenie pomocy, o której mowa w §1 nastąpi ze środków stanowiących kwoty, o które zmniejszone zostały diety radnych Powiatu Inowrocławskiego za nieobecność na sesjach Rady Powiatu, posiedzeniach Komisji Rady lub Zarządu Powiatu .

§3


Podjąć czynności mające na celu dokonanie stosownej zmiany w budżecie Powiatu Inowrocławskiego.

§4


Wykonanie uchwały powierzyć Zarządowi Powiatu.

§5


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodnicząca Rady Powiatu
Iwona Stanek


Uzasadnienie


Mając na celu udzielenie pomocy osobom poszkodowanym w tegorocznej powodzi Rada Powiatu w Inowrocławiu uznała za zasadne przyznanie pomocy finansowej wskazanej w przedmiotowej uchwale jednostce samorządu terytorialnego - ze środków stanowiących kwoty, o które zostały zmniejszone diety radnych Powiatu Inowrocławskiego za nieobecność na sesjach Rady Powiatu, posiedzeniach Komisji Rady lub Zarządu Powiatu. W związku z powyższym Rada Powiatu wskazuje jako jednostkę samorządu terytorialnego, której należy tę pomoc przyznać - Gminę Korzenna w Powiecie Nowosądeckim, powierzając jednocześnie wykonanie tej uchwały Zarządowi Powiatu. Wskazanym jest, aby środki te otrzymała rodzina najbardziej potrzebująca pomocy, w miarę możliwości rodzina p. Marii Waligóra zamieszkałej w miejscowości Koniuszowa 115 33-326 Mogilno ki Nowego Sącza gmina Korzenna. Zgodnie z art. 7 a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym ( Dz. U. Nr 91, poz. 578 z późn. zm. ) powiaty mogą sobie wzajemnie bądź innym jednostkom samorządu terytorialnego udzielać pomocy, w tym pomocy finansowej. Możliwość udzielania pomocy finansowej wynika ponadto z art. 117 a ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 155, poz. 1014 z późn. zm . ) , zgodnie z którym z budżetu jednostek samorządu terytorialnego może być udzielana pomoc rzeczowa lub finansowa innym jednostkom samorządu terytorialnego.


Przewodnicząca Rady Powiatu
Iwona Stanek