BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
bip bip
bip bip
bip bip
  Instrukcja Szukaj    
Uchwały Rady Powiatu
Ilość odsłon: 601405

Data: 30 sierpnia 2001 r.
Nr uchwały: XXX/239/2001
Dotyczy: zmian w uchwale nr XXIII/170/2000 Rady Powiatu w Inowrocławiu z dnia 29 grudnia 2000 r. w sprawie budżetu Powiatu Inowrocławskiego na 2001 r. (z późn. zm.) oraz zatwierdzenia planu przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na rok 2001.
Uchwała nr XXX/239/2001
Rady Powiatu w Inowrocławiu
z dnia 30 sierpnia 2001 r.


w sprawie: zmian w uchwale nr XXIII/170/2000 Rady Powiatu w Inowrocławiu z dnia 29 grudnia 2000 r. w sprawie budżetu Powiatu Inowrocławskiego na 2001 r. (z późn. zm.) oraz zatwierdzenia planu przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na rok 2001.

Na podstawie art. 12 pkt 5 i pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. Nr 91, poz. 578 z późn. zm.), art. 109 i art. 124 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 155, poz. 1014 z późn. zm.) oraz art. 88h ust. 3 i art. 88j ustawy z dnia 31 stycznia 1980 r. o ochronie i kształtowaniu środowiska (tj. z 1994 r. Dz. U. Nr 49, poz. 196 z późn. zm.)

Rada Powiatu
uchwala, co następuje:


§1


W uchwale nr XXIII/170/2000 Rady Powiatu w Inowrocławiu z dnia 29 grudnia 2000 r. w sprawie budżetu Powiatu Inowrocławskiego na 2001 rok (z późn. zm.) dokonać zmiany załącznika nr 9 do powyższej uchwały w części dotyczącej Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w następujący sposób:
1. w poz. 2 "Przychody"
kwotę 1. 000. 000,00 zł zastąpić kwotą 1. 500. 000,00 zł
2. w poz. 3 "Wydatki"
kwotę 1. 000. 000,00 zł zastąpić kwotą 1. 500. 000,00 zł

§2


1. Zatwierdzić przedłożony przez Starostę Inowrocławskiego plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2001 rok.
2. Plan przychodów i wydatków, o którym mowa w ust. 1, zawiera załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§3


Wykonanie uchwały powierzyć Zarządowi Powiatu.

§4


Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia i podlega publikacji w sposób zwyczajowo przyjęty.


Przewodnicząca Rady Powiatu
Iwona Stanek


Uzasadnienie


Wpływy na Powiatowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Inowrocławiu pierwotnie zaplanowane zostały w wysokości 1 000 000,00 zł.
W czerwcu 200l r. na konto funduszu przelano kwotę 499 203,86 zł i obecnie jego stan wynosi 1 247 869,9l zł, zachodzi więc konieczność urealnienia planu. Przewiduje się, że przychody osiągną kwotę 1 500 000,00 zł. W tej samej wysokości planuje się też wydatki.
W planie przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na rok 2001 ujęto następujące zadania:
1. Sfinansowanie unieszkodliwienia przeterminowanych odczynników chemicznych w PSZOZ w Inowrocławiu - jest to wydatek dla zakładu podległego powiatowi.
2. Budowa wysypiska odpadów komunalnych w Giebni, gm. Pakość - jest inwestycją kontynuowaną i wspólną dla gmin Pakość i Janikowo.
3. Montaż urządzenia do odwodnienia osadów z oczyszczalni ścieków - jest inwestycją, która przerabiać będzie osady nie tylko z gminy Złotniki Kujawskie, lecz również z innych gmin.
4. Wysypisko w Jaszczółtowie zostało oddane do eksploatacji i dotacja zostanie przeznaczona na roboty niezbędne do zakończenia budowy.
5. Budowa Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych w mieście Inowrocław - jest budową zaawansowaną w b. dużym stopniu. W 1999 roku z uwagi na mniejsze wpływy została przyznana dotacja mniejsza niż zakładał plan, a w roku 2000 nie było środków na dofinansowanie budowy.
6. Rekultywacja wysypiska w Michałowie wraz z likwidacją dzikich wysypisk w Murzynnie i Skalmierowicach przywraca tereny do stanu nieszkodliwego dla środowiska.
7. Akcja "Sprzątanie Świata" poprawia stan środowiska naturalnego.
8. Rezerwa na likwidację skutków ewentualnej katastrofy ekologicznej pozwoli na sfinansowanie kosztów nieprzewidzianych zdarzeń losowych.


Starosta
Leonard Maciejewski