BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
bip bip
bip bip
bip bip
  Instrukcja Szukaj    
Uchwały Rady Powiatu
Ilość odsłon: 575907

Data: 25 czerwca 2001 r.
Nr uchwały: XXIX/231/2001
Dotyczy: zmian w budżecie Powiatu Inowrocławskiego na 2001 r.
Uchwała Nr XXIX/231/2001
Rady Powiatu w Inowrocławiu
z dnia 25 czerwca 2001 r.


w sprawie zmian w budżecie Powiatu Inowrocławskiego na 2001 r.

Na podstawie art. 12 pkt. 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. Nr 91, poz. 578 z późn. zm. ) oraz art. 109 i art. 124 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 155, poz. 1014 z późn. zm.)

Rada Powiatu
uchwala, co następuje:

§1


W budżecie Powiatu Inowrocławskiego na 2001 r. przyjętym Uchwałą Nr XXIII/170/2000 Rady Powiatu w Inowrocławiu z dnia 29 grudnia 2000 r. w sprawie budżetu Powiatu Inowrocławskiego na 2001 r. (z późn. zm.) dokonać następujących zmian:
1/ w dochodach budżetowych:
- w § 1 pkt. 1 "Dochody" kwotę ,,90.511.543,- zł" zastąpić kwotą ,,91.194.748,- zł"
- w § 1 pkt.2Iit. a ,,-plan finansowy z zakresu administracji rządowej - zadania zlecone
powiatowi kwotę 23.446.900,-zł" zastąpić kwotą ,,23.469.100,- zł"
- w § 1 pkt.2Iit.b "dotacje z budżetu państwa na realizację zadań własnych powiatu"
kwotę ,,15.104.800,- zł" zastąpić kwotą ,,15.110.680,- zł"
2/ w wydatkach budżetowych:
- w § 2 pkt. 1 "Wydatki" kwotę ,,91.783.549,-" zastąpić kwotą ,,92.466.754,- zł"
- w §2 pkt.2 ppkt.1) "wydatki bieżące" kwotę ,,89.658.699,- zł" ,,89.995.904,- zł"
- w § 2 pkt.2 lit.a "plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej zleconych powiatowi oraz zadań przejętych przez powiat" kwotę ,,23.446.900,- zł" zastąpić kwotą ,,23.469.100,- zł"
- w § 2 pkt.2Iit.b "wynagrodzenia i pochodne" kwotę ,,62.571.996,- zł" zastąpić kwotą ,,62.574.848,- zł"
- w § 2 pkt.2 ppkt.2) "wydatki majątkowe" kwotę ,,2.124.850,- zł" zastąpić kwotą ,,2.470.850,- zł" " w tym: na inwestycje" kwotę ,,2.124.850,- zł" zastąpić kwotą ,,2.449.850,- zł".
Wprowadzone zmiany nie wpływają na wysokość deficytu budżetowego powiatu.
3/ Wymieniony w § 4 załącznik nr 5 i 6 zastąpić skorygowanym planem środków specjalnych i gospodarstw pomocniczych, zgodnie z załączonymi zestawieniami.

§2


Zmiany w planach dochodów i wydatków określonych w §1 niniejszej uchwały, w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej, prezentuje załącznik nr 1 i 2. Skorygowany plan środków specjalnych przedstawia załącznik nr 3. Skorygowany plan gospodarstw pomocniczych przedstawia załącznik nr 4.

§3


Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§4


Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia i podlega publikacji w sposób zwyczajowo przyjęty.


Przewodnicząca Rady Powiatu
Iwona Stanek


Uzasadnienie

Zarząd Powiatu w Inowrocławiu występuje z inicjatywą uchwałodawczą dot. przeszacowania budżetu na 2001 rok i tak:
1. W planie dochodów budżetowych w dziale 700 "Administracja publiczna", rozdział 75020 "Starostwa powiatowe" dokonano utworzenia § 042 "Wpływy z opłaty komunikacyjnej" na kwotę 1.950.000,- zł jednocześnie zmniejszając o w/wym. kwotę § 069" Wpływy z różnych opłat". Powyższe spowodowane zostało zastosowaniem obowiązującej klasyfikacji budżetowej.
2. Zgodnie z pismem Ministra Finansów z dnia 22.05.br. znak: ST4-4822 zwiększono część drogową subwencji ogólnej dla powiatu o kwotę 200.000,- zł. Powyższa kwota przeznaczona została na realizację inwestycji drogowej pn: - Budowa obwodnicy - odc. od ul. Dworcowej do ul. Toruńskiej.
3. W wyniku zawartych porozumień z Miastem i Gminą Kruszwica i Janikowo oraz podpisanego aneksu do porozumienia z Gminą Inowrocław dokonano zwiększenia o łączną kwotę 307.125,- zł § 231" Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień" w dziale 600 "Transport", rozdział
60014 "Drogi publiczne powiatowe".
Z powyższej kwoty przypada na:
a) porozumienie z dnia 31 maja 2001 r. z Miastem i Gminą w Kruszwicy w sprawie przekazania Powiatowi środków w wysokości 100.000,- zł jako dotacji celowej na kontynuację remontu drogi powiatowej nr 685 Kruszwica - Racice,
b) porozumienie z dnia 31 maja 2001 r. z Miastem i Gminą w Janikowie w sprawie przekazania Powiatowi środków w wysokości 200.000,- zł jako dotacji celowej na modernizację ul. Przemysłowej w Janikowie,
c) aneks z dnia 25 maja br. do porozumienia zawartego w dniu 27.09.2000 r. z Zarządem Gminy w Inowrocławiu w sprawie zwiększenia o kwotę 7.125,24 zł dotacji celowej na modernizację chodnika wraz z odwodnieniem przy drodze powiatowej Jaksice - Tuczno w miejscowości Jaksice koło starej szkoły.
Konsekwencją zwiększenia dochodów jest zwiększenie wydatków w § 4270 "Zakup usług remontowych" w dziale i rozdziale jw.
4. Zgodnie z decyzjami Wojewody Kujawsko - Pomorskiego Nr F.I - 3013/W/13/ 2001 i F.I - 3013/W/14/2001 z dnia 1 i 8 czerwca 2001 r. dokonano zmniejszenia dochodów o kwotę 16.320,- zł w dziale 853 "Opieka społeczna", rozdziale 85302 "Domy pomocy społecznej" a zwiększenia:
- w dziale 851" Ochrona zdrowia", rozdziale 85132 "Inspekcja sanitarna" o kwotę 6.000,- zł z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów kontroli jakości zdrowotnej żywności w obiektach żywnościowo - żywieniowych ponoszonych przez powiatowe stacje sanitarno - epidemiologiczne
- w dziale 853 "Opieka społeczna", rozdziale 85301 "Placówki opiekuńczo - wychowawcze" o kwotę 22.200,- zł z przeznaczeniem na sprawne funkcjonowanie placówek opiekuńczo - wychowawczych oraz polepszenie warunków socjalno - bytowych wychowanków tych placówek i w rozdziale 85333 "Powiatowe urzędy pracy" o kwotę 16.200,- zł z przeznaczeniem na dofinansowanie działalności powiatowych urzędów pracy.
5. W celu prawidłowego zakwalifikowania wydatków na modernizację drogi 689 "Racice - Lachmirowice" dokonano zmniejszenia o 100.000,- zł "Wydatków na zadania własne" a zwiększenia o w/wym. kwotę wydatków w grupie "Dotacje na zadania realizowane w drodze porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego".
6. W wyniku złożonych przez jednostki organizacyjne korekt planów środków specjalnych i gospodarstw pomocniczych dokonano zmiany tych planów. Skorygowane plany środków specjalnych i gospodarstw pomocniczych przedstawia zał. nr 3 i 4 do niniejszej uchwały.
7. W związku z ostatecznym rozliczeniem działalności Komisji Poborowej w Inowrocławiu dokonano przeniesień planowanych wydatków między paragrafami na łączną kwotę 3.570,- zł z przeznaczeniem na:
- wynagrodzenia dla Powiatowej Komisji Lekarskiej i Poborowej,
- wypłatę ekwiwalentu za urlop wypoczynkowy pisarzom zatrudnionym na poborze wojskowym,
- zapłatę za wykonane ekspertyzy lekarskie.
8. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 9 maja 2001 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów (Dz.U. Nr 47, poz.501) dokonano likwidacji rozdziału 80131 "Licea i technika zawodowe" a zaklasyfikowane w tym rozdziale jednostki organizacyjne przeniesiono do rozdziału 80130 "Szkoły zawodowe".
9. W związku z zawartą umową z dnia 6 czerwca 2001 r. pomiędzy Gminą Pakość a Powiatem Inowrocławskim w sprawie współdziałania przez Gminę w realizacji inwestycji pod nazwą "Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Kościelcu" dokonano zwiększenia planu dochodów powiatu w dziale 801 "Oświata i wychowanie" , rozdziale 80130 "Szkoły zawodowe" o kwotę 125.000,- zł.
Konsekwencją zwiększenia dochodów jest zwiększenie wydatków w dziale i rozdziale jw.
10. Na podstawie zawartego porozumienia pomiędzy Gminą Gniewkowo a Powiatem Inowrocławskim w sprawie dofinansowania zakupu samochodu i paliwa dla Posterunku Policji w Gniewkowie dokonano zwiększenia planu dochodów powiatu o łączną kwotę 23.000,- zł z czego przypada na § 231 "Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego" - 2.000,- zł (zakup paliwa) i na § 661 " Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego" - 21.000,- zł (dofinansowanie zakupu samochodu).


Starosta
Leonard Maciejewski