BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
bip bip
bip bip
bip bip
  Instrukcja Szukaj    
Uchwały Rady Powiatu
Ilość odsłon: 577099

Data: 25 czerwca 2001 r.
Nr uchwały: XXIX/228/2001
Dotyczy: powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego
Uchwała Nr XXIX/228/2001
Rady Powiatu w Inowrocławiu
z dnia 25 czerwca 2001 r.


w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.

Na podstawie art.9 g ust. 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r.- Karta Nauczyciela (Dz. U. z 1997 r. Nr 56, poz. 357; z późn. zm.) oraz art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. Nr 91, poz. 578 z późn. zm.)

Rada Powiatu
uchwala, co następuje;


§1


1. Powołać Komisję Egzaminacyjną dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego, zatrudnionych w szkołach i placówkach, dla których organem prowadzącym jest Powiat Inowrocławski.
2. Zadaniem Komisji Egzaminacyjnej jest podjęcie postępowania egzaminacyjnego i przeprowadzenie egzaminu dla nauczyciela kontraktowego, ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.

§2


W skład Komisji Egzaminacyjnej, o której mowa w §1, wchodzą:
1) Bogusława Nowak albo Ryszard Oczachowski albo Grzegorz Roszak-
- przedstawiciel organu prowadzącego szkołę lub placówkę, jako przewodniczący/a Komisji Egzaminacyjnej,
2) dyrektor albo wicedyrektor szkoły lub placówki, w których zatrudniony jest nauczyciel ubiegający się o stopień nauczyciela mianowanego,
3) trzej eksperci z listy ustalonej przez Ministra Edukacji Narodowej, w miarę możliwości o specjalności zawodowej odpowiadającej typowi i rodzajowi szkoły lub placówki, w których nauczyciel jest zatrudniony oraz specjalności zawodowej nauczyciela ubiegającego się o stopień awansu zawodowego,
4) na wniosek nauczyciela w skład Komisji Egzaminacyjnej przedstawiciel związku zawodowego wskazanego we wniosku.

§3


Wykonanie uchwały powierzyć Zarządowi Powiatu.

§4


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodnicząca Rady Powiatu
Iwona Stanek


Uzasadnienie

Stosownie do art. 9g ust. 2 Karty Nauczyciela organ prowadzący szkołę powołuje komisje egzaminacyjne dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego. Z uwagi na bardzo skomplikowaną procedurę uzyskiwania przez nauczycieli stopni awansu zawodowego oraz podejmowania działań organizacyjnych takich jak: powoływanie komisji o zmieniającym się składzie, współpraca z ekspertami, ustalenie regulaminów, harmonogramów przeprowadzania egzaminów, przyjmowania i rozpatrywania wniosków zgodnie z Kodeksem postępowania administracyjnego, przekazanie Zarządowi Powiatu zadania powoływania imiennego składu Komisji Egzaminacyjnych będzie gwarancją realizacji ww. zadań w terminach określonych w Karcie Nauczyciela. W związku z powyżej przedstawionymi przesłankami, wywołanie niniejszej uchwały jest uzasadnione.


Przewodnicząca Rady Powiatu
Iwona Stanek