BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
bip bip
bip bip
bip bip
  Instrukcja Szukaj    
Uchwały Rady Powiatu
Ilość odsłon: 575970

Data: 30 maja 2001 r.
Nr uchwały: XXVIII/224/2001
Dotyczy: zmian w budżecie Powiatu Inowrocławskiego na 2001 r.
Uchwała Nr XXVIII/224/2001
Rady Powiatu w Inowrocławiu
z dnia 30 maja 2001 r.


w sprawie zmian w budżecie Powiatu Inowrocławskiego na 2001 r.

Na podstawie art. 12 pkt. 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. Nr 91, poz. 578 z późn. zm. ) oraz art. 109 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 155, poz. 1014 z późn. zm.)

Rada Powiatu
uchwala, co następuje:

§1


W budżecie Powiatu Inowrocławskiego na 2001 r. przyjętego Uchwałą Nr XXIII/170/2000 Rady Powiatu w Inowrocławiu z dnia 29 grudnia 2000 r. w sprawie budżetu Powiatu Inowrocławskiego na 2001 r. (z późn. zm.) dokonać następujących zmian:
1) w dochodach budżetowych:
- w § 1 pkt. 1 "Dochody" kwotę ,,88.905.584,- zł" zastąpić kwotą ,,90.511.543,- zł"
- w § 1 pkt.2 lit. a ,,- plan finansowy z zakresu administracji rządowej - zadania zlecone powiatowi kwotę" 22.279.600,- zł" zastępuje się kwotą ,,23.446.900,- zł"
- w § 1 pkt.2Iit.b "dotacje z budżetu państwa na realizację zadań własnych powiatu" kwotę ,,15.745.600,- zł" zastępuje się kwotą " 15.104.800,- zł"
2) w wydatkach budżetowych:
- w § 2 pkt. 1 "Wydatki" kwotę ,,89.705.584,- zł" zastąpić kwotą ,,91.783.549,- zł"
- w § 2 pkt.2 ppkt.1) "wydatki bieżące" kwotę ,,88.087.734,-zł" zastępuje się kwotą ,,90.035.699,-zł"
- w § 2 pkt.2 lit.a "plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej zleconych powiatowi oraz zadań przejętych przez powiat" kwotę ,,22.279.600,-zł zastępuje się kwotą ,,23.446.900,-zł"
- w § 2 pkt.2Iit.b "wynagrodzenia i pochodne" kwotę ,,62.638.240,- zł" zastępuje się kwotą ,,62.637.536,- zł"
- w § 2 pkt.2 ppkt. 2) "wydatki majątkowe" kwotę ,,1.617.850,- zł" zastępuje się kwotą ,,1.747.850,- zł"
"w tym: na inwestycje" kwotę "617.850,-,, zastępuje się kwotą ,,647.850,- zł"
3) §3 otrzymuje brzmienie:
1l. Źródłem pokrycia deficytu budżetu Powiatu w wysokości 1.272.006,- zł jest - kredyt zaciągnięty w bankach krajowych w kwocie 800.000,- zł
- nadwyżka z lat ubiegłych 472.006,- zł 2. Ustala się przychody i rozchody na 2001 r. w wysokości:
- przychody 1.272.006,- zł
- rozchody -

§2

Zmiany w planach przychodów, dochodów i wydatków określonych w § l niniejszej uchwały, w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej, prezentuje załącznik m 1,2 i 3

§4


Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§5

Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia i podlega publikacji w sposób zwyczajowo przyjęty.


Przewodnicząca Rady Powiatu
Iwona Stanek


Uzasadnienie

Zarząd Powiatu w Inowrocławiu występuje z inicjatywą uchwałodawczą dot. przeszacowania budżetu na 2001 rok i tak:
1. Stosownie do pisma Kujawsko - Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy z dnia 10.04. br ( znak F.I.3013/1/2001 ) informującego o ostatecznych wysokościach kwot planowanych dochodów i wydatków budżetowych ( dotacji celowych) na 2001 rok (dotyczy działalności bieżącej) dokonano:
a) zwiększenia o łączną kwotę 1.142.300,- zł dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej i innych zleconych ustawami
z tego:
dział 010 "Rolnictwo i łowiectwo"
- rozdział 01005 "Prace geodezyjno -urządzeniowe na potrzeby rolnictwa" - zwiększenie o 102.300,-
- rozdział 01020" Inspekcja weterynaryjna" - zmniejszenie o 15.000,-
dział 750 "Administracja publiczna"
- rozdział 75011 "Urzędy wojewódzkie" - zmniejszenie o 13.500,-
dział 754 "Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa"
- rozdział 75405 "Komendy powiatowe Policji" - zwiększenie o 971.000,-
- rozdział 75411 "Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej" - zwiększenie o 109.000,-
dział 853 "Opieka społeczna"
- rozdział 85318 "Powiatowe centra pomocy rodzinie" - zwiększenie o 50.500,-
- rozdział 85333 "Powiatowe urzędy pracy"- zmniejszenie o 62.000,-
b) zmniejszenia o łączną kwotę 640.800,- zł dotacji na zadania własne
z tego:
zwiększenie zmniejszenie
dział 801 "Oświata i wychowanie"
- rozdział 80195 "Pozostała działalność" - zwiększenie 26.000,
- dział 853 "Opieka społeczna"
- rozdział 85301 "Placówki opiekuńczo- wychowawcze" - zmniejszenie164.000, -
- rozdział 85302 "Domy pomocy społecznej" - zmniejszenie 270.300,-
- rozdział 85304 "Rodziny zastępcze" - zmniejszenie 248.000,-
- rozdział 85333 "Powiatowe urzędy pracy" - zwiększenie 8.400,-
- rozdział 85395 "Pozostała działalność" - zwiększenie 7.100,-
2. Zgodnie z pismem Ministra Finansów z dnia 12.04.br. znak: ST5-4820/2001 zwiększono część oświatową subwencji ogólnej dla powiatu o kwotę 1.089.459,- zł. Konsekwencją zwiększenia dochodów jest zwiększenie wydatków w dziale 801 " Oświata i wychowanie" i w dziale 854 "Edukacyjna opieka wychowawcza" o w/wym. Kwotę.
3. Z wypracowanej nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 1.272.006,- zł przeznaczono na zwiększenie planu wydatków budżetowych kwotę 472.006,- zł
i tak:
- dział "Oświata i wychowanie" i "Edukacyjna opieka wychowawcza" 350.006,- zł
- dział "Turystyka" 22.000,- zł - dział "Ochrona zdrowia"( dla Szpitala Powiatowego na zakup specjalistycznego sprzętu medycznego) 100.000,- zł
4. W związku z zawartym porozumieniem pomiędzy Gminą Janikowo a Powiatem Inowrocławskim w sprawie dofinansowania zakupu nowego samochodu operacyjnego przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Inowrocławiu dokonano zwiększenia planu dochodów powiatu w dziale "Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa" o kwotę 15.000,- zł.
Po stronie wydatków dokonano zwiększenia o w/wym. kwotę budżetu Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Inowrocławiu.
5. Dokonano uruchomienia rezerwy ogólnej na łączną kwotę 58.100,-zł z przeznaczeniem na - prace geodezyjne i wyceny.
6. Na wniosek Powiatowego Lekarza Weterynarii w Inowrocławiu w celu zabezpieczenia środków na wypłatę nagrody jubileuszowej po 35 latach pracy dokonano zwiększenia o kwotę 7.424,- zł poz. "Wynagrodzenia osobowe pracowników" jednocześnie zmniejszając poz. "Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej", "Dodatkowe wy- nagrodzenia roczne", "Składki na ubezpieczenia społeczne" i "Zakup materiałów i wyposażenia".
7. Zgodnie z posiadanymi uprawnieniami kierownicy szeregu podległych jednostek organizacyjnych dokonali przeniesień planowanych wydatków między paragrafami.
W/wym. przeniesień dokonano w dziale 010 " Rolnictwo i łowiectwo", 710 "Działalność usługowa", 801"Oświata i wychowanie", 853 "Opieka społeczna" oraz w dziale 854 "Edukacyjna opieka wychowawcza" na łączną kwotę 259.894,- zł.


Starosta
Leonard Maciejewski