BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
bip bip
bip bip
bip bip
  Instrukcja Szukaj    
Uchwały Rady Powiatu
Ilość odsłon: 575945

Data: 29 stycznia 2003 r.
Nr uchwały: V / 34 /2003
Dotyczy: zmiany uchwały dotyczącej zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Inowrocławski
Uchwała Nr V/34/2003
Rady Powiatu w Inowrocławiu
z dnia 29 stycznia 2003 r.

w sprawie zmiany uchwały dotyczącej zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Inowrocławski


Na podstawie art. 12 ust. 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1592, z 2002 r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558 i Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz.1806) oraz art. 42 ust. 6 i 7 pkt. 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 1997 r. Nr 56, poz. 357, z 1998 r. Nr 106, poz. 668, Nr 162, poz. 1118, z 2000 r. Nr 12, poz. 136, Nr 22, poz.291, Nr 19, poz.239, Nr 122, poz.1323, z 2001 r. Nr 111, poz.1194, Nr 144, poz.1615, z 2000 r. Nr 19, poz. 239, z 2002 r. Nr 113, poz.
984) w związku z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 stycznia 2002 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz. U. Nr 10 poz. 96 z 2002 r.)

Rada Powiatu
uchwala, co następuje:

§1


"Zmienić uchwałę nr XIX/124/2000 Rady Powiatu z dnia 23 sierpnia 2000 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Inowrocławski w ten sposób, że § 2 otrzymuje brzmienie:
"§ 2. 1. W szkole (zespół szkół) każdego typu, który liczy co najmniej 12 oddziałów, tworzy się stanowisko wicedyrektora,
2. Dyrektor szkoły (zespołu szkół), która liczy co najmniej 25 oddziałów, za zgodą organu prowadzącego, może tworzyć dodatkowe stanowiska wicedyrektorów lub inne stanowiska kierownicze".

§2


Wykonanie uchwały powierzyć Zarządowi Powiatu w Inowrocławiu.


§3


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodnicząca
Rady powiatu w Inowrocławiu
Urszula Iwicka


Uzasadnienie


W ramowych statutach, poszczególnych typów szkół ponadgimnazjalnych stanowiących załączniki do Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu zmieniającego rozporządzenie w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz. U. nr 10 z 2002 r. poz. 96), wprowadzony został obligatoryjny zapis dotyczący tworzenia stanowiska wicedyrektora w szkołach liczących co najmniej 12 oddziałów. Jednocześnie cytowane wyżej ramowe statuty dopuszczają możliwość tworzenia, za zgodą organu prowadzącego dodatkowych stanowisk wicedyrektorów lub innych stanowisk kierowniczych.
Zawarty zatem w § 2 Uchwały nr XIX/124/2000 Rady Powiatu w Inowrocławiu z dnia 23 sierpnia 2000 r. zapis jest w chwili obecnej sprzeczny z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.
W związku z powyższym wywołanie niniejszej uchwały staje się zasadne.


Starosta
Leonard Maciejewski