BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
bip bip
bip bip
bip bip
  Instrukcja Szukaj    
Uchwały Rady Powiatu
Ilość odsłon: 601415

Data: 30 maja 2001 r.
Nr uchwały: XXVIII/218/2001
Dotyczy: wyrażenia zgody i określenia zasad zbycia lokali i garaży, położonych w Kościelcu Kujawskim gm. Pakość, stanowiących własność Powiatu Inowrocławskiego na rzecz najemców
Uchwała nr XXVIII/218/2001
Rady Powiatu w Inowrocławiu
z dnia 30 maja 2001 r.


w sprawie wyrażenia zgody i określenia zasad zbycia lokali i garaży, położonych w Kościelcu Kujawskim gm. Pakość, stanowiących własność Powiatu Inowrocławskiego na rzecz najemców.

Na podstawie art. 34 ust. l pkt 3 i ust. 6, art. 68 ust l pkt 7 i art 70 ust. 2 i 4 ustawy o gospodarce nieruchomościami (j.t. z 2000 roku Dz.U. m 46, poz 543) oraz art 12 pkt 8 lit a ustawy z dnia 05 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym Dz.U. m 91, poz. 578 z pózn. zm.)

Rada Powiatu
uchwala co następuje:


§1


Wyrazić zgodę na zbywanie lokali mieszkalnych położonych w Kościelcu Kujawskim gmina Pakość na działkach o numerach: 115/6, 281/5, 281/6 i 281/3 o łącznej powierzchni 0,6576 ha., zapisanych odpowiednio w księgach wieczystych: 42547, 42550, 42634 i 42548, stanowiących własność Powiatu Inowrocławskiego, na rzecz ich najemców, których najem został nawiązany na czas nieoznaczony, zbycie odbywać się będzie na podstawie zasad określonych w załączniku nr l do niniejszej uchwały.

§2


1. Wyrazić zgodę i przyznać pierwszeństwo w nabyciu garaży będących lokalami użytkowymi, znajdującymi się w Kościelcu Kujawskim gmina Pakość na działce nr 281/4 o pow. 0,2572, zapisanej w KW 42549, stanowiącej własność Powiatu Inowrocławskiego ich najemcom.
2. Zasady zbywania garaży, o których mowa w ustępie 1 określa załącznik m 2 do niniejszej uchwały.

§3


Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§4


Uchwała podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty i wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.


Przewodnicząca Rady Powiatu
Iwona Stanek


Uzasadnienie

Nieruchomości objęte uchwałą zabudowane są budynkami wielorodzinnymi oraz kompleksem garaży, które z mocy prawa z dniem Ol stycznia 1999r. stały się z mocy prawa mieniem Powiatu Inowrocławskiego, a decyzją Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 15 czerwca 200Or. Nr GKN.III-7723-1/7/00 prawo to zostało potwierdzone. W związku z tym, że wymieniony kompleks budynków i garaży stał się zbędny dla potrzeb Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Kościelcu Kujawskim gm. Pakość a najemcy wyrażają wolę nabycia mieszkań i garaży wywołanie niniejszej uchwały staje się zasadne. Zgodnie z przepisami ustawy o gospodarce nieruchomościami istnieje możliwość zastosowania do ceny mieszkania bonifikaty. Uwzględniając aspekt społeczny związany z maksymalnym nabywaniem mieszkań przez najemców zasadnym jest udzielenie bonifikat w wysokości przedstawionej w uchwale, co przyczyni się do sprzedaży jak największej ilości mieszkań. Ustawa o gospodarce nieruchomościami daje możliwość radzie powiatu przyznania pierwszeństwa w nabyciu lokali mieszkalnych i użytkowych ich najemcom. Korzystając z tej możliwości proponuje się przyznanie pierwszeństwa w nabyciu garaży ich najemcom.


Starosta
Leonard Maciejewski