BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
bip bip
bip bip
bip bip
  Instrukcja Szukaj    
Uchwały Rady Powiatu
Ilość odsłon: 575947

Data: 25 kwietnia 2001 r.
Nr uchwały: XXVII/216/2001
Dotyczy: zmian w budżecie Powiatu Inowrocławskiego na 2001 r.
Uchwała Nr XXVII/216/2001
Rady Powiatu w Inowrocławiu
z dnia 25 kwietnia 2001 r.


w sprawie zmian w budżecie Powiatu Inowrocławskiego na 2001 r.

Na podstawie art. 12 pkt. 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. Nr 91, poz. 578 z późn. zm. ) oraz art. 109 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 155, poz. 1014 z późn. zm.)

Rada Powiatu
uchwala, co następuje:

§1


W budżecie Powiatu Inowrocławskiego na 2001 r. przyjętego Uchwałą Nr XXIII/170/2000 Rady Powiatu w Inowrocławiu z dnia 29 grudnia 2000 r. w sprawie budżetu Powiatu Inowrocławskiego na 2001 r. (z późn. zm.) dokonać następujących zmian:
1/ w dochodach budżetowych:
- w§ 1 pkt.1"Dochody" kwotę,,89.812.727,-zł"zastąpićkwotą ,,88.905.584,-zł"
- w § 1 pkt.2 lit. a ,,- plan finansowy z zakresu administracji rządowej - zadania zlecone powiatowi kwotę" 19.679.600,- zł" zastępuje się kwotą,,22.279.600,- zł" wykreśla się zapis ,,- zadania realizowane przez powiat na zasadzie porozumień z organami administracji rządowej 2.600.000,- zł"
2/ w wydatkach budżetowych:
- w § 2 pkt. 1 "Wydatki" kwotę ,,90.612.727,- zł" zastąpić kwotą ,,89.705.584,- zł". Wprowadzone zmiany nie wpływają na wysokości deficytu budżetowego Powiatu.

§2


Zmiany w planach dochodów i wydatków określonych w §1 niniejszej uchwały, w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej, prezentuje załącznik nr 1.

§3


Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§4


Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.


Przewodnicząca Rady Powiatu
Iwona Stanek


Uzasadnienie


1. Stosownie do pisma Ministra Finansów z dnia 30 marca br ( znak ST4-4820/160/2001 ) informującego o ostatecznych wysokościach przyznanych na 2001 rok kwotach subwencji Zarząd Powiatu w Inowrocławiu występuje z inicjatywą uchwałodawczą zmieniającą budżet Powiatu Inowrocławskiego na 2001r.
W związku z obniżeniem kwoty części oświatowej subwencji ogólnej dla powiatu o 907.143 zł , zmniejsza się o wymienioną kwotę dochody w dziale 758 " Rozliczenia różne", rozdziale 75801 " Część oświatowa subwencji ogólnej" § 292 "Subwencje ogólne z budżetu państwa.".
Konsekwencją zmniejszenia dochodów jest zmniejszenie wydatków w dziale 801 " Oświata i wychowanie" o kwotę 854.983,- zł i w dziale 854 "Edukacyjna opieka wychowawcza" o kwotę 52.160,-zł.
2. Na podstawie otrzymanej z Kujawsko - Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego informacji o zmianach w klasyfikacji budżetowej dotyczącej składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku, wykazaną w budżecie powiatu na 2001 r jako dotację na zadania powierzone powiatowi (§ 212) kwotę 2.600.000 zł przenosi się na dotacje na zadania zlecone powiatowi ( § 211) .
3. Konieczność zastosowania obowiązującej klasyfikacji budżetowej spowodowała dokona- nie w planie dochodów budżetowych:
- zmniejszenia w dziale 700 "Gospodarka mieszkaniowa", rozdziale 70005 "Gospodarka gruntami i nieruchomościami" § 075 "Dochody z najmu i dzierżaw składników majątkowych skarbu państwa lub jedn. samorządu teryt. oraz innych umów o podobnym charakterze" o kwotę 310.000,-zł a utworzenia tego paragrafu w dziale 801 "Oświata i wychowanie"
. rozdziale 80120 "Licea ogólnokształcące" na kwotę 36.000,- zł
. rozdziale 80130 "Szkoły zasadnicze" na kwotę 6.580,- zł
. rozdziale 80131 "Licea i technika zawodowe" na kwotę 153.920,- zł
. rozdziale 80140 "Centra kształcenia ustawicznego" " na kwotę 1.500,-zł
oraz w dziale 854 "Edukacyjna opieka wychowawcza"
. rozdziale 85406 " Poradnie psychologiczno - pedagogiczne" na kwotę 2.000,- zł
. rozdziale 85407 "Placówki wychowania pozaszkolnego" na kwotę 30.000,- zł
. rozdziale 85410 " Internaty i bursy szkolne" na kwotę 80.000,- zł - zmniejszenia w dziale 750 "Administracja publiczna", rozdziale 75020 " Starostwa powiatowe" § 92 "Pozostałe odsetki" o kwotę 30.630,- zł a utworzenia analogicznego paragrafu w dziale 801 "Oświata i wychowanie"
. rozdziale 80102 "Szkoły podstawowe specjalne" na kwotę 955,- zł
. rozdziale 80120 "Licea ogólnokształcące" na kwotę 3.450,- zł
. rozdziale 80130 "Szkoły zasadnicze" na kwotę 2.952,- zł
. rozdziale 80131 "Licea i technika zawodowe" na kwotę 19.463,- zł
. rozdziale 80140 "Centra kształcenia ustawicznego" " na kwotę 550,-zł
oraz w dziale 854 " Edukacyjna opieka wychowawcza"
. rozdziale 85406 "Poradnie psychologiczno - pedagogiczne" na kwotę 1.000,- zł . rozdziale 85407 "Placówki wychowania pozaszkolnego" na kwotę 160,- zł
. rozdziale 85410 " Internaty i bursy szkolne" na kwotę 2.100,- zł - zmniejszenia w dziale 750 "Administracja publiczna", rozdziale 75020 "Starostwa powiatowe" § 231 "Dot. cel. otrzymane z gminy na zadania bż. realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego" o kwotę 100.000,- zł a utworzenie tego paragrafu w dziale 600 "Transport", rozdziale 60014 "Drogi publiczne powiatowe"
w planie wydatków budżetowych:
Dział 853 "Opieka społeczna"
W Domu Pomocy Społecznej w Inowrocławiu dokonano zamiany § 6050 "Wydatki inwestycyjne" na § 6060 "Wydatki na zakupy inwestycyjne" w kwocie 70.000,- zł z przeznaczeniem na zakup samochodu do przewozu pensjonariuszy.
Dział 921 " Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego"
Dokonano zmiany symbolu klasyfikacji rozdziału z 92119 na 92120 dot. "ochrony i konserwacji zabytków" - kwota 100.000,- zł.
4. Na wniosek Naczelnika Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej dokonano uruchomienia rezerwy celowej Domów Pomocy Społecznej na kwotę 44.850,-zł i przeznaczono ją na wydatki inwestycyjne dla Domu Pomocy Społecznej Ostrowo n/Gopłem.
W roku 2000 na wydatki inwestycyjne w DPS Ostrowo zaplanowana była kwota 450.000,- zł. Do dnia 31 grudnia 2000 r. Wojewoda Kujawsko - Pomorski przekazał tylko kwotę 405.000,- W związku z powyższym w DPS Ostrowo powstały zobowiązania na kwotę 44.719,32 zł.
Starosta Inowrocławski w dniu 2 lutego br. wystąpił do Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z wnioskiem o przekazanie brakujących środków w kwocie 45.000,- zł na inwestycje DPS Ostrowo. Wniosek ten Został jednak rozpatrzony negatywnie.
Mając na uwadze powyższe zobowiązania oraz możliwość dochodzenia przez wykonawcę odsetek za zwłokę uruchomiono rezerwę celową w wysokości 44.850,- zł.
5. W związku z koniecznością zakupu serwera do zarządzania siecią komputerową w Powiatowym Zespole Ekonomiczno - Administracyjnym Szkół i Placówek Oświatowych dokonano zmniejszenia poz. "Zakup pomocy dydaktycznych" a utworzenia § 6060 " Wydatki na zakupy inwestycyjne" w kwocie 30.000,- zł.


Starosta
Leonard Maciejewski