BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
bip bip
bip bip
bip bip
  Instrukcja Szukaj    
Uchwały Rady Powiatu
Ilość odsłon: 576949

Data: 25 kwietnia 2001 r.
Nr uchwały: XXVII/215/2001
Dotyczy: udzielenia absolutorium dla Zarządu Powiatu w Inowrocławiu za 2000 rok
Uchwała nr XXVII/215/2001
Rady Powiatu w Inowrocławiu
z dnia 25 kwietnia 2001 r.


w sprawie udzielenia absolutorium dla Zarządu Powiatu w Inowrocławiu za 2000 rok.

Na podstawie art. 12 pkt. 6 i art. 61 pkt. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym ( Dz. U. Nr 91 , poz. 578 z późn. zm. ) oraz art. 136 ust. 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 155 , poz. 1014 z późn.zm .)

Rada Powiatu,

po rozpatrzeniu sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Inowrocławskiego za 2000 r. i zapoznaniu się z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej oraz opinią Komisji Rewizyjnej,
uchwala, co następuje:


§1


Udzielić Zarządowi Powiatu w Inowrocławiu absolutorium za 2000 rok.

§2


Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia i podlega opublikowaniu w sposób zwyczajowo przyjęty.


Przewodnicząca Rądy Powiatu
Iwona Stanek


Uzasadnienie


Zgodnie z przepisem art. 136 ust. 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 155, poz. 1014 z późniejszymi zmianami) organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego rozpatruje sprawozdanie z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego w terminie do 30 kwietnia roku następnego po roku sprawozdawczym i podejmuje uchwałę w sprawie udzielenia absolutorium organowi wykonawczemu. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu w Inowrocławiu poprzedziło uzyskanie pozytywnych opinii Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Inowrocławiu i Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy, zgodnie z dyspozycją art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym ( Dz. U. Nr 91, poz.578 z późniejszymi zmianami ).
W myśl powołanego przepisu Komisja Rewizyjna wystąpiła do Rady Powiatu w Inowrocławiu z wnioskiem w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu .
W związku z powyższym podjęcie przedmiotowej uchwały uznać należy za zasadne.


Przewodnicząca Rady Powiatu
Iwona Stanek

Rada Powiatu w Inowrocławiu 39 głosami "za" , przy 12 głosach przeciwnych udzieliła Zarządowi Powiatu w Inowrocławiu absolutorium za 2000 rok. Głosów wstrzymujących się nie było.

Przewodnicząca Rady Powiatu
Iwona Stanek