BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
bip bip
bip bip
bip bip
  Instrukcja Szukaj    
Uchwały Rady Powiatu
Ilość odsłon: 575905

Data: 29 stycznia 2003 r.
Nr uchwały: V/35/2003
Dotyczy: zmiany uchwały dotyczącej szczegółowych zasad udzielania przez Powiat Inowrocławski dotacji niepublicznym szkołom ponadgimnazjalnym o uprawnieniach szkół publicznych
Uchwała Nr V/35/2003
Rady Powiatu w Inowrocławiu
z dnia 29 stycznia 2003 roku


w sprawie zmiany uchwały dotyczącej szczegółowych zasad udzielania przez Powiat Inowrocławski dotacji niepublicznym szkołom ponadgimnazjalnym o uprawnieniach szkół publicznych.


Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2002 r. Nr 142, poz. 1592 z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688 i Nr 214, poz. 1806) w związku z art. 90 ust.2 i 3, 3c i ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 1996 r. nr 67, poz. 329 i Nr 106, poz.496, z 1997 r. Nr 28, poz.153 i Nr 141, poz.943, z 1998 r. Nr 117, poz. 759 i Nr 162, poz. 1126, z 2000 r. Nr 12, poz.136, Nr 19, poz.239, Nr 48, poz.550, Nr 104, poz. 1104, Nr 120, poz. 1268 i Nr 122, poz. 1320, z 2001 r. Nr 111, poz. 1194 i Nr 144, poz. 1615 oraz z 2002 r. Nr 41, poz. 362, Nr 113, poz. 984 i Nr 141, poz. 1185) oraz art. 12 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 8 stycznia 1999 r. Przepisy wprowadzające reformę ustroju szkolnego (Dz. U. Nr 12, poz. 96, z 2000 r. Nr 12 poz. 136, Nr 104, poz. 1104 i Nr 122, poz. 1312 oraz z 2001 r. Nr 111, poz. 1194, Nr 147, poz. 1644 i Nr 144, poz. 1615)

Rada Powiatu
uchwala, co następuje:

§1


Zmienić uchwałę Nr XIV/89/2000 Rady Powiatu w Inowrocławiu z dnia 23 lutego 2000 r. w sprawie szczegółowych zasad udzielania przez Powiat Inowrocławski dotacji niepublicznym szkołom ponadgimnazjalnym o uprawnieniach szkół publicznych, w ten sposób, że w załączniku nr 1 określającym szczegółowe zasady udzielania przez Powiat Inowrocławski dotacji niepublicznym szkołom ponadgimnazjalnym o uprawnieniach szkół publicznych, w tym z oddziałami integracyjnymi § 1 pkt. 2 otrzymuje brzmienie:
"§ 1 pkt 2 Powiat Inowrocławski udziela niepublicznym szkołom ponadgimnazjalnym dla dorosłych o uprawnieniach szkół publicznych dotacji na jednego ucznia w wysokości 50% wydatków bieżących, ponoszonych na jednego słuchacza w odpowiedniego typu szkołach publicznych prowadzonych przez Powiat Inowrocławski".

§ 9 otrzymuje brzmienie:
"§ 9 Obliczenia dotacji, o której mowa w § 1, przypadającą na jednego ucznia (słuchacza) i jej obliczenia dokonuje się następująco:
1. Za okres od 1 stycznia do 30 czerwca danego roku, łączną kwotę wydatków bieżących poniesionych w publicznych szkołach danego typu, dzieli się przez sześć miesięcy i średniomiesięczną liczbę wszystkich uczniów (słuchaczy) zapisanych i uczęszczających do publicznych szkół danego typu, w tym okresie.
Dotacja, na jednego ucznia stanowi 100% otrzymanej w powyższy sposób kwoty.
Dotacja na jednego słuchacza wynosi 50% otrzymanej w powyższy sposób kwoty.
2. Za okres od 1 lipca do 31 grudnia danego roku, łączną kwotę wydatków bieżących poniesionych, w okresie od 1 lipca do 30 listopada, w publicznych szkołach danego typu, dzieli się przez pięć miesięcy i średniomiesięczną liczbę wszystkich uczniów (słuchaczy) zapisanych i uczęszczających do publicznych szkół danego typu, w tym okresie.
Dotacja, na jednego ucznia stanowi 100% otrzymanej w powyższy sposób kwoty.
Dotacja na jednego słuchacza wynosi 50% otrzymanej w powyższy sposób kwoty.

§2

Wykonanie uchwały powierzyć Zarządowi Powiatu w Inowrocławiu.

§3


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodnicząca
Rady Powiatu w Inowrocławiu
Urszula IwickaUzasadnienie

Na terenie Powiatu Inowrocławskiego funkcjonują następujące niepubliczne szkoły ponadgimnazjalne dla dorosłych o uprawnieniach szkół publicznych:
- Kruszwicka Szkoła Realna - Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych
- Kruszwicka Szkoła Realna - Liceum Handlowe dla Dorosłych
- Kujawskie Niepubliczne Policealne Studium Handlowo - Ekonomiczne w Inowrocławiu
- Kujawskie Niepubliczne Liceum Handlowe w Inowrocławiu
- Policealne Politechniczno - Ekonomiczne Studium Zawodowe w Kruszwicy
- Prywatne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych" Wiedza" w Inowrocławiu
- Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "Albert" w Inowrocławiu
- Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Pakości
- Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Inowrocławiu
- Kujawskie Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące w Inowrocławiu
- Studium Policealne "Fama" w Inowrocławiu
W myśl art. 90 ust 2 oraz ust. 3, 3c a także zgodnie z ustaleniami pokontrolnymi Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy (Nr R/O/KF/37/2002) dotacje dla niepublicznych szkół ponadgimnazjalnych dla dorosłych przysługują w wysokości nie niższej niż 50% ustalonych w budżecie powiatu wydatków bieżących ponoszonych w szkołach publicznych tego samego typu, rodzaju w przeliczeniu na jednego ucznia.
W myśl art. 90 ust 4 ustawy o systemie oświaty (Dz. U. z 1996 r. nr 67, poz. 329 z późn. zm.) oraz art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 8 stycznia 1999 r. przepisy wprowadzające reformę ustroju szkolnego (Dz. U. nr 12, poz. 96 z późn. zm.) szczegółowe zasady udzielania dotacji określa organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego.
Dotowanie wymienionych wyżej szkół odbywa się na zasadach określonych w obowiązujących przepisach ze środków otrzymywanych przez powiat na zadania oświatowe, w trybie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 grudnia 1999 r. w sprawie zasad podziału części subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. nr 111, poz. 1284).
Mając powyższe na uwadze zasadne staje się podjęcie Powiatu uchwały w tym względzie.


Starosta
Leonard Maciejewski